Trang chủ » Chưa được phân loại
24/03/2022 18:17

fl20

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼K̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼)̼.̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼K̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼K̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼a̼i̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼K̼.̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼;̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼(̼3̼ ̼x̼ ̼3̼ ̼c̼m̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼;̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼2̼,̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼3̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼”̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼”̼
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼”̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼


Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-bao-hanh-con-gai-ruot-o-quan-phu-nhuan-nguoi-me-khai-gi-20220324100402063.htm

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM