Trang chủ » Chưa được phân loại
26/03/2022 17:00

E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼п̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ê̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼п̼h̼ ̼h̼ì̼п̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼ʙ̼.̼ị̼ ̼ʙ̼.̼ắ̼t̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼–̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼o̼r̼y̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼3̼:̼ ̼“̼V̼u̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼”̼.̼

E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼o̼r̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ê̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼p̼a̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

Trước đó, Công Vinh và Thủy Tiên đã đệ đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì những thông tin bịa đặt, thiếu chính xác mà nữ đại gia chia sẻ trên livestream. Giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” không chia sẻ quá nhiều về vụ kiện mà chỉ khẳng định mình sẽ theo đuổi nó đến cùng.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM