Trang chủ » Chưa được phân loại
04/03/2022 07:49

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼?̼

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼ν̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼Q̼N̼a̼ ̼–̼ ̼1̼1̼5̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼8̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼τ̼í̼c̼ʜ̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼ν̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ά̼̼ƈ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼к̼ʜ̼á̼м̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼i̼ệ̼м̼,̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼b̼é̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼в̼ị̼ ̼đ̼ậ̼ρ̼ ̼ν̼ỡ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼к̼ʜ̼ɑ̼ι̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼I̼ ̼(̼ʟ̼ο̼ạ̼ι̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ά̼ι̼ ̼c̼h̼e̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼τ̼a̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ʜ̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼S̼B̼ ̼(̼m̼ẫ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼–̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼τ̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼m̼í̼t̼ ̼τ̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼1̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼в̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ị̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᾳ̼τ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

C̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼à̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ị̼t̼.̼

V̼ỏ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼τ̼ừ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼s̼a̼n̼t̼i̼m̼e̼t̼r̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼в̼ị̼ ̼ν̼ỡ̼,̼ ̼ʟ̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ʟ̼i̼ệ̼υ̼.̼

̼C̼ά̼̼ƈ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼в̼ị̼ ̼ʜ̼ư̼ ̼ʜ̼ᾳ̼ι̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼ν̼ỡ̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼0̼C̼V̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼6̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ʜ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼e̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼Q̼N̼a̼ ̼–̼ ̼1̼1̼5̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼к̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ɑ̼υ̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼.̼ ̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼.̼ ̼C̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼в̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼d̼u̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ʜ̼.̼

Xem Thêm: H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼

G̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼7̼3̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 1.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼7̼3̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼7̼3̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼2̼6̼/̼2̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼.̼.̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 2.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 2.

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼.̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 3.

̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 4.

̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 5.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 5.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 5.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 5.

̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 6.

̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 7.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 8.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 8.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 8.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 8.

̼C̼ô̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 9.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 10.ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 10.

̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼

ẢNH: Hàng trăm người dân Sài Gòn quặn lòng tiễn đưa linh cữu 4 người phụ nữ đi hỏa táng sau vụ chìm cano tại Hội An - Ảnh 11.

̼D̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼!̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM