Trang chủ » Chưa được phân loại
23/03/2022 13:14

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼”̼

S̼u̼ố̼t̼ ̼4̼.̼2̼6̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼D̼ c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼
S̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼D̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼o̼s̼t̼a̼ ̼d̼e̼l̼ ̼S̼o̼l̼,̼ ̼A̼n̼d̼a̼l̼u̼s̼i̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼8̼/̼2̼0̼0̼3̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼ộ̼n̼.̼ H̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼o̼ă̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼ ̼s̼ẫ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼i̼.̼
R̼o̼m̼a̼n̼o̼ ̼V̼a̼n̼ ̼d̼e̼r̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼E̼l̼ ̼P̼a̼í̼s̼
C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼V̼a̼n̼ ̼d̼e̼r̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼2̼2̼/̼8̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼1̼0̼0̼%̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼â̼n̼ ̼x̼á̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼,̼”̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼”̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ S̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼/̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼M̼á̼l̼a̼g̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼
R̼o̼m̼a̼n̼o̼ ̼V̼a̼n̼ ̼d̼e̼r̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼E̼l̼ ̼P̼a̼í̼s̼
“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼s̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼”̼Ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ù̼ ̼a̼i̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ B̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼5̼.̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼3̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼p̼o̼l̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼.̼
R̼o̼m̼a̼n̼o̼ ̼V̼a̼n̼ ̼d̼e̼r̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼)̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼
C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼0̼7̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼M̼a̼r̼k̼ ̼D̼i̼x̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ “̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
S̼a̼u̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼l̼m̼a̼ ̼d̼e̼ ̼M̼a̼l̼l̼o̼r̼c̼a̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ố̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ “̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼s̼s̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼1̼2̼-̼n̼a̼m̼-̼n̼g̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼o̼a̼n̼-̼v̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼n̼h̼a̼m̼-̼4̼4̼3̼6̼7̼8̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM