Trang chủ » Chưa được phân loại
22/04/2022 09:58

Đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼.̼

hình ảnh
̼M̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼H̼C̼N̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼a̼r̼i̼n̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼a̼r̼i̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼a̼r̼i̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼S̼a̼r̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼H̼C̼N̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

hình ảnh
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼V̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

hình ảnh
̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼,̼ ̼N̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼

C̼h̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ đ̼ể̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼h̼.̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼.̼á̼t̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼.̼ô̼i̼ ̼x̼ề̼n̼h̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼.̼á̼t̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼.̼ô̼i̼ ̼x̼ề̼n̼h̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼.̼ã̼i̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼.̼h̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼.̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼.̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼.̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ả̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼.̼ã̼i̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼.̼h̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼m̼.̼ấ̼t̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼l̼.̼ự̼c̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼”̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼”̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼?̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼W̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼
Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM