Trang chủ » Chưa được phân loại
18/04/2022 20:50

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼’̼G̼à̼’̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼“̼g̼à̼”̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼3̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼T̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼“̼g̼à̼”̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼3̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼B̼a̼ ̼M̼ẫ̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼3̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼M̼a̼t̼i̼z̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼“̼g̼à̼”̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼“̼g̼à̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼“̼g̼à̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼”̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM