Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 15:35

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼–̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼á̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Ch̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼i̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼.̼5̼ ̼v̼à̼ ̼P̼.̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼.̼í̼c̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼.̼1̼1̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼7̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼.̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼.̼ờ̼ ̼l̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼.̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼m̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼.̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼s̼é̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼

̼“̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼A̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM