Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 21:00

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼”̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼Đ̼Ấ̼T̼ ̼N̼Ư̼Ớ̼C̼ ̼T̼R̼Ọ̼N̼ ̼N̼I̼Ề̼M̼ ̼V̼U̼I̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼’̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼.̼3̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼’̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼
̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼S̼ầ̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼”̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼
̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼
̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼,̼9̼k̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼”̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼.̼1̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼7̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼
̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼
̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼m̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼”̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼
̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼
̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼”̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼7̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼a̼t̼i̼f̼a̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼“̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼“̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼”̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼
̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼5̼.̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼”̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼…̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼ê̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼.̼

T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼-̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼
̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼b̼ã̼o̼”̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Ả̼i̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼M̼C̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼A̼n̼ ̼V̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼…̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ú̼c̼.̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼V̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼
̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼
̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼l̼o̼a̼t̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼s̼i̼-̼t̼u̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼-̼n̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼p̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼i̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼4̼4̼1̼9̼6̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM