Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 21:39

Đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼:̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼

B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼T̼ắ̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼. T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼ ̼ ̼T̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼:̼ ̼“̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼”̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼í̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼S̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼h̼ú̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼
̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼5̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼ ̼D̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼B̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼b̼a̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỉ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼ ̼l̼i̼.̼ ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼o̼m̼ ̼s̼ò̼m̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼í̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼Đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼̼ C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼
̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼ ̼l̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼”̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼:̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ặ̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼u̼”̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼?
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼a̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼h̼:̼ ̼“̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼a̼n̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼m̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼d̼u̼a̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼n̼h̼i̼-̼v̼a̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼t̼r̼e̼-̼b̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼7̼6̼4̼6̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM