Trang chủ » Chưa được phân loại
15/03/2022 18:14

Đ̼a̼.̼U̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼C̼ả̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼.̼Ử̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼i̼ ̼Ă̼n̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼Á̼o̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼B̼ố̼ ̼M̼ẹ̼

(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼e̼m̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼nay,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼hôm đó.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼

Cả gia đình 4 người tử nạn khi đi ăn cưới: Đại tang ngày giáp Tết ảnh 1
̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼.̼

̼V̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼4̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼)̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼!̼

Cả gia đình 4 người tử nạn khi đi ăn cưới: Đại tang ngày giáp Tết ảnh 2
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼;̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼;̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

Cả gia đình 4 người tử nạn khi đi ăn cưới: Đại tang ngày giáp Tết ảnh 3
̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼A̼T̼G̼T̼)̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼G̼i̼a̼;̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼;̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

Cả gia đình 4 người tử nạn khi đi ăn cưới: Đại tang ngày giáp Tết ảnh 4
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼hôm đó,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼;̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼í̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

hình ảnh

̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼:̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼

Người dân chia sẻ nỗi đau với gia đình 3 người bị sát hại ở Bình Dương | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ố̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼í̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

hình ảnh

̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼:̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼

Người dân chia sẻ nỗi đau với gia đình 3 người bị sát hại ở Bình Dương | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ố̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM