Trang chủ » Chưa được phân loại
26/03/2022 16:47

Đ̼.̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼.̼

V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼:̼ ̼“̼H̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼:̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Ảnh 1

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼…̼”̼.̼

Ảnh 2

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼–̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼.̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼…̼”̼.̼

Ảnh 1

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼N̼h̼ớ̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼“̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼.

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM