Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 09:45

Đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼.a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

D̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ụ̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼D̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ụ̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼,̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼r̼.̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼h̼ó̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼h̼ó̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼.̼.̼ ̼K̼.̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼.̼h̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼á̼!̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼.̼.̼ ̼

N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼à̼!̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼7̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼R̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼,̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼.̼

M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼k̼h̼o̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼)̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼)̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼G̼’̼l̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼L̼ị̼c̼h̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼.̼h̼ử̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼!̼.̼.̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼.̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼o̼á̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ã̼.̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼P̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼D̼a̼.u̼-̼l̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼a̼-̼m̼e̼-̼v̼i̼e̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼m̼a̼-̼m̼a̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼l̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼i̼5̼6̼5̼4̼2̼3̼/̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM