Trang chủ » Chưa được phân loại
17/04/2022 16:16

cụ bà

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̣ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ᴠᴇʀᴛᴀᴅᴇʟʟᴀ, 101 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴀ̣ sɪɴʜ ᴇᴍ ʙᴇ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴀ̂́ʏ ɢʜᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ᴠᴇʀᴛᴀᴅᴇʟʟᴀ, 101 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ sɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ʙᴇ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ 9 ᴘᴏᴜɴᴅ (3,5ᴋɢ) ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 48, ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ 16 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ, ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ. ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣ɴǥ sᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ 17 ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̣ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ.

ᴄᴀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ̴ ᴛʜᴜ̴ᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴜ̛ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂̉ ɴʜɪ̃ ᴋʏ̀ – ɴᴏ̛ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ʏ ɢʜᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ xᴏɴɢ 48 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ʙᴀ̀ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ: “ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ sɪɴʜ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ 17 ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

“ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̂ɪ 48 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ɴ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̀ ᴅɪᴇ̣̂ᴜ, ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴇ̂́ ᴆᴀ̃ ʙᴀɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ”.

ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴛɪɴ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣ 101 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ sɪɴʜ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ 17

ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴀʟᴇxᴀɴᴅʀᴏ ᴘᴏᴘᴏʟɪᴄᴄʜɪ

ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̣ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ᴆᴀ̃ ǫᴜα ᴆᴏ̛̀𝔦 ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 1998, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ һɪᴇ̂́ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ sɪɴʜ ɴᴏ̛̉. ᴅᴏ ᴆᴏ́, ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 101.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍʏ̃, ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ̴ ᴛʜᴜ̴ᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ. ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ “ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴀʟᴇxᴀɴᴅʀᴏ ᴘᴏᴘᴏʟɪᴄᴄʜɪ” ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ̴ ᴛʜᴜ̴ᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̣ ᴠᴇʀᴛᴀᴅᴇʟʟᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣ “ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ”. ᴠɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ: “ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ”.

“ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀. ᴆᴏ́ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴆᴏ́ɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴǥ ɴᴀ̀ʏ sᴀᴏ”, ᴠɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

ᴄᴜ̣ ᴀɴᴀᴛᴏʟɪᴀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ 3 ɴᴀ̆ᴍ. ᴛʀᴀɴɢ sɴᴏᴘᴇs.ᴄᴏᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴆᴏ̣̂ xᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴǥ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʀᴇᴅᴅɪᴛ.

ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ɢᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆́ᴛ ɢʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ. ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆ɴɢ sᴇ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢʜɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ, ɴᴏ̛ɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ”. ᴆᴏᴀ̣ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴀ̀ʏ “ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ʜᴜ̛ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ”. “ᴍᴏ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ɴᴀ̀ʏ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʜᴜ̛ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴆᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ”.

ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴡs ᴅᴀɪʟʏ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʀᴏsᴀ ᴄᴀᴍғɪᴇʟᴅ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀɴɢ ᴍɪᴄʜɪɢᴀɴ (ᴍʏ̃) ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀, ᴛᴇ̂ɴ ᴋᴀʏʟᴇᴇ ʜᴀᴍᴍ. ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2015 ʟᴜ́ᴄ ᴋᴀʏʟᴇᴇ ᴍᴏ̛́ɪ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ, ᴄᴏ̂ sᴀʀᴀʜ ʜᴀᴍᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴǥ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʟɪᴋᴇ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴǥ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴇᴏ ᴀʙᴄ ɴᴇᴡs, ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴄᴀᴍғɪᴇʟᴅ ǫᴜα ᴆᴏ̛̀𝔦 ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛʜᴏ̣ 102 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴀ̀ɪ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ʟᴀ̣ɪ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM