Trang chủ » Chưa được phân loại
03/03/2022 14:23

C̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼.̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼.̼ả̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼’̼m̼.̼à̼y̼ ̼-̼ ̼t̼.̼a̼o̼’̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼’̼m̼à̼y̼ ̼-̼ ̼t̼a̼o̼’̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼é̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼B̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼C̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼A̼.̼V̼.̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼C̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼’̼m̼à̼y̼ ̼-̼ ̼t̼a̼o̼’̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼é̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼’̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼B̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼;̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼…̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼’̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM