Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 21:17

Ch̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

V̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼D̼T̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼r̼a̼m̼o̼d̼ ̼K̼h̼a̼n̼d̼a̼t̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼d̼a̼t̼e̼,̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼D̼T̼V̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼h̼t̼r̼a̼ ̼U̼d̼d̼h̼a̼v̼ ̼T̼h̼a̼k̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼t̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼:̼ ̼”̼T̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼h̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼R̼a̼h̼u̼l̼ ̼G̼a̼n̼d̼h̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼m̼i̼t̼ ̼S̼h̼a̼h̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼7̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM