Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
02/04/2022 11:19

C2

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼
K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼
4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼y̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼


2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼
C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ò̼.̼̼ T̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼ơ̼i̼.̼


t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ư̼ơ̼m̼
C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼
C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼Q̼ù̼y̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼


c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼
“̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼.̼ C̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ 2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ 2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼G̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼.̼ “̼C̼o̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ R̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼-̼l̼a̼m̼-̼a̼n̼-̼x̼a̼-̼v̼o̼-̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼i̼-̼s̼e̼t̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼2̼-̼d̼u̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼h̼o̼-̼n̼g̼o̼i̼-̼b̼e̼n̼-̼t̼h̼i̼-̼t̼h̼e̼-̼m̼e̼-̼d̼o̼i̼-̼b̼o̼-̼s̼u̼o̼t̼-̼2̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼4̼3̼5̼6̼6̼-̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM