Trang chủ » Chưa được phân loại
05/03/2022 15:14

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼Ợ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼3̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼9̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ý̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼9̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼D̼P̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼hậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼8̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼v̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼;̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼3̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼à̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼”̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼3̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ý̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼9̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼D̼P̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼hậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼8̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼v̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼;̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼3̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼à̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼”̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼3̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM