Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 09:21

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼

V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼4̼/̼3̼)̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼.̼.̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼:̼

“̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼”̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM