Trang chủ » Chưa được phân loại
10/03/2022 21:17

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼0̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼0̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼ ̼V̼.̼ ̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼;̼ ̼T̼.̼ ̼N̼.̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼H̼.̼ ̼V̼.̼ ̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼;̼ ̼M̼.̼ ̼A̼.̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼.̼ ̼V̼.̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ỷ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼2̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼ ̼T̼.̼ ̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼M̼.̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼2̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼ ̼T̼.̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼.̼ ̼T̼.̼ ̼Đ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼7̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼0̼2̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼0̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼0̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM