Trang chủ » Chưa được phân loại
18/03/2022 21:02

C̼o̼n̼ ̼Q̼u̼.̼A̼n̼ ̼H̼.̼Ệ̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼M̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼C̼h̼o̼ ̼B̼ố̼ ̼Q̼u̼.̼A̼n̼ ̼H̼.̼Ệ̼ ̼T̼.̼Ì̼n̼h̼ ̼D̼ụ̼.̼C̼ ̼1̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼N̼à̼y̼ ̼C̼ó̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼B̼é̼ ̼1̼5̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼.̼Ộ̼t̼ ̼

Y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼15  ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼H̼I̼V̼.

Nghi con gái 15 tuổi bị bác ruột hiếp dâm,cha làm đơn tố cáo | Tin tức  Online

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼ở̼ ̼4̼7̼B̼/̼1̼4̼5̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼…̼

Vụ người cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi: "Sốc" vì lời khai của  "yêu râu xanh"

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼o̼,̼ ̼“̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼t̼”̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼”̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

Làm rõ việc bé gái học lớp 2 nghi bị 2 nam sinh lớp 8 xâm hại - Báo Người  lao động

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼à̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

Khởi tố người cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai

̼K̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼“̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼…̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM