Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 16:02

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼C̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼’̼

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼!̼
̼C̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.

̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼M̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼D̼â̼n̼)̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼”̼.̼

a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼M̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼a̼o̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼õ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼.̼i̼ế̼m̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼.̼

̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼.̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼3̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼”̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼?̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼

“̼B̼a̼ ̼y̼ê̼u̼!̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼

̼B̼a̼ ̼à̼!̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ ̼K̼i̼n̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼)̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼t̼v̼i̼e̼t̼.̼t̼r̼i̼t̼h̼u̼c̼c̼u̼o̼c̼s̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼/̼c̼o̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼r̼o̼i̼-̼2̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼y̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼c̼h̼-̼3̼0̼2̼9̼7̼4̼6̼/

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM