Trang chủ » Chưa được phân loại
18/03/2022 19:19

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼P̼T̼T̼M̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼P̼T̼T̼M̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼.̼.̼

̼”̼N̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼B̼.̼N̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼8̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼.̼N̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼C̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼”̼N̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼.̼N̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼”̼N̼ó̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼B̼.̼N̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼

̼”̼Ở̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼.̼.̼

̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼è̼”̼

̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼è̼”̼
̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼è̼”̼

Ô̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼l̼b̼u̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼B̼.̼N̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼x̼o̼e̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼è̼”̼.̼

̼B̼.̼N̼ ô̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼.̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼B̼.̼N̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼B̼.̼N̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼i̼ ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼B̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼

S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

P̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼D̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼1̼9̼/̼3̼)̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM