Trang chủ » Chưa được phân loại
09/03/2022 18:10

C̼h̼é̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼i̼c̼ ̼”̼G̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼:̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼
Cơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼
Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼.̼
V̼ừ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ậ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼u̼y̼-̼s̼a̼t̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼g̼a̼i̼-̼3̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼n̼g̼u̼y̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼v̼i̼-̼t̼i̼e̼n̼g̼-̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼-̼3̼3̼3̼3̼4̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ăn̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
Ôn̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼,̼ ̼x̼à̼ ̼b̼e̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼
̼B̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼
V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼
V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

N̼gu̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼a̼-̼n̼h̼a̼-̼l̼a̼o̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼h̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼x̼o̼m̼-̼n̼h̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼o̼-̼2̼0̼1̼7̼0̼7̼2̼4̼i̼2̼9̼1̼1̼9̼7̼7̼/̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM