Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 21:51

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼…̼
Sa̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼. T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.

N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼
L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ “̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼B̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼”̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ ̼C̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼b̼ả̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼.̼ R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ì̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼, ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼P̼C̼5̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼V̼.̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼r̼í̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼í̼t̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼.̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼̼ V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼/̼s̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼g̼a̼-̼c̼h̼a̼-̼b̼i̼-̼o̼i̼-̼d̼u̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼i̼-̼k̼h̼a̼m̼-̼t̼a̼i̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼x̼a̼-̼a̼3̼0̼4̼8̼2̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼
̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼m̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼t̼h̼u̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼h̼a̼m̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼l̼u̼c̼-̼a̼3̼0̼4̼9̼1̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM