Trang chủ » Chưa được phân loại
20/03/2022 17:28

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼D̼.̼â̼m̼’̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼.̼c̼ ̼x̼.̼á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

H̼o̼t̼  g̼i̼r̼l̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  c̼h̼i̼a̼  s̼ẻ̼  s̼ẽ̼  t̼i̼ế̼p̼  t̼ụ̼c̼  h̼ọ̼c̼  h̼ế̼t̼  T̼H̼P̼T̼  v̼à̼  g̼ắ̼n̼g̼  t̼h̼i̼  v̼à̼o̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  n̼g̼h̼ề̼.̼

Hoàng Tiến

̼H̼o̼t̼  g̼i̼r̼l̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  n̼ở̼  n̼ụ̼  c̼ư̼ờ̼i̼  r̼ạ̼n̼g̼  r̼ỡ̼  n̼g̼à̼y̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼

̼G̼ầ̼n̼  8̼  g̼i̼ờ̼  3̼0̼,̼  n̼g̼à̼y̼  3̼1̼/̼8̼,̼  P̼h̼ó̼  C̼h̼ủ̼  n̼h̼i̼ệ̼m̼  V̼ă̼n̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  C̼h̼ủ̼  t̼ị̼c̼h̼  n̼ư̼ớ̼c̼  G̼i̼a̼n̼g̼  S̼ơ̼n̼,̼  l̼ã̼n̼h̼  đ̼ạ̼o̼  T̼ổ̼n̼g̼  c̼ụ̼c̼  8̼  (̼B̼ộ̼  C̼ô̼n̼g̼  a̼n̼)̼,̼  V̼i̼ệ̼n̼  K̼i̼ể̼m̼  s̼á̼t̼  N̼h̼â̼n̼  d̼â̼n̼  T̼ố̼i̼  c̼a̼o̼,̼  G̼i̼á̼m̼  t̼h̼ị̼  T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼  (̼ở̼  t̼h̼ị̼  x̼ã̼  C̼h̼í̼  L̼i̼n̼h̼,̼  t̼ỉ̼n̼h̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼  v̼à̼  c̼á̼c̼  v̼ị̼  l̼i̼ê̼n̼  q̼u̼a̼n̼  v̼à̼o̼  h̼ộ̼i̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  P̼h̼â̼n̼  t̼r̼ạ̼i̼  s̼ố̼  1̼  (̼T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼)̼  t̼h̼ự̼c̼  h̼i̼ệ̼n̼  L̼ễ̼  c̼ô̼n̼g̼  b̼ố̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  c̼ủ̼a̼  C̼h̼ủ̼  t̼ị̼c̼h̼  n̼ư̼ớ̼c̼  c̼h̼o̼  4̼9̼1̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼.̼

đặc xá

̼L̼ễ̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  -̼    Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼  h̼à̼n̼g̼  g̼h̼ế̼  đ̼ầ̼u̼  b̼ê̼n̼  t̼r̼á̼i̼  h̼ộ̼i̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼  m̼ộ̼t̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ò̼n̼  r̼ấ̼t̼  t̼r̼ẻ̼,̼  c̼a̼o̼  r̼á̼o̼,̼  t̼ư̼ơ̼i̼  t̼ắ̼n̼,̼  x̼i̼n̼h̼  đ̼ẹ̼p̼  n̼ổ̼i̼  b̼ậ̼t̼.̼  N̼h̼i̼ề̼u̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  t̼h̼ố̼t̼  l̼ê̼n̼  g̼ọ̼i̼  c̼ô̼  l̼à̼,̼  “̼H̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼.̼  N̼g̼a̼y̼  t̼r̼ê̼n̼  ố̼n̼g̼  q̼u̼ầ̼n̼  b̼ê̼n̼  t̼r̼á̼i̼  c̼ủ̼a̼  “̼h̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  n̼à̼y̼  t̼h̼ê̼u̼  h̼a̼i̼  c̼h̼ữ̼  b̼ằ̼n̼g̼  c̼h̼ỉ̼  đ̼ỏ̼  k̼h̼á̼  đ̼i̼ệ̼u̼  “̼T̼h̼ạ̼c̼h̼  T̼h̼ả̼o̼”̼.̼  L̼ú̼c̼  c̼h̼ờ̼  đ̼ợ̼i̼  x̼ư̼ớ̼n̼g̼  t̼ê̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼,̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  n̼à̼y̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  l̼ú̼c̼  t̼ỏ̼  r̼a̼  k̼h̼á̼  c̼ă̼n̼g̼  t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼  m̼ắ̼t̼  n̼h̼ì̼n̼  đ̼â̼u̼  đ̼ó̼  n̼h̼ư̼  t̼ì̼m̼  k̼i̼ế̼m̼  n̼i̼ề̼m̼  m̼a̼y̼  m̼ắ̼n̼.̼.̼.̼

Thạch Thảo

T̼h̼ả̼o̼  n̼ổ̼i̼  b̼ậ̼t̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼á̼c̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  -̼  Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

S̼a̼u̼  k̼h̼o̼ả̼n̼g̼  2̼  t̼i̼ế̼n̼g̼,̼  l̼ễ̼  c̼ô̼n̼g̼  b̼ố̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  k̼ế̼t̼  t̼h̼ú̼c̼.̼  T̼ô̼i̼  g̼ặ̼p̼  “̼h̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼.̼  V̼u̼i̼  v̼ẻ̼,̼  p̼h̼a̼  c̼h̼ú̼t̼  n̼h̼í̼  n̼h̼ả̼n̼h̼  c̼ủ̼a̼  t̼u̼ổ̼i̼  h̼ọ̼c̼  t̼r̼ò̼,̼  c̼ô̼  g̼á̼i̼  c̼h̼o̼  b̼i̼ế̼t̼  t̼ê̼n̼  l̼à̼  N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  T̼h̼ị̼  T̼h̼ạ̼c̼h̼  T̼h̼ả̼o̼,̼  m̼ớ̼i̼  1̼8̼  t̼u̼ổ̼i̼,̼  n̼h̼à̼  ở̼  H̼ạ̼  L̼o̼n̼g̼,̼  t̼ỉ̼n̼h̼  Q̼u̼ả̼n̼g̼  N̼i̼n̼h̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  l̼à̼  m̼ộ̼t̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼á̼c̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  t̼r̼ẻ̼  n̼h̼ấ̼t̼  ở̼  T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  l̼ầ̼n̼  n̼à̼y̼.̼

L̼ú̼c̼  c̼h̼ờ̼  l̼à̼m̼  t̼h̼ủ̼  t̼ụ̼c̼  r̼a̼  t̼r̼ạ̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼â̼m̼  s̼ự̼  b̼ố̼  m̼ấ̼t̼  s̼ớ̼m̼.̼  N̼h̼à̼  c̼ó̼  h̼a̼i̼  c̼h̼ị̼  e̼m̼  g̼á̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  l̼à̼  c̼h̼ị̼.̼  M̼ẹ̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ầ̼n̼  t̼ả̼o̼  n̼u̼ô̼i̼  c̼o̼n̼.̼  N̼ă̼m̼  1̼5̼  t̼u̼ổ̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  đ̼ỗ̼  v̼à̼o̼  l̼ớ̼p̼  V̼ă̼n̼  c̼ủ̼a̼  m̼ộ̼t̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  T̼H̼P̼T̼  h̼à̼n̼g̼  đ̼ầ̼u̼  Q̼u̼ả̼n̼g̼  N̼i̼n̼h̼.̼  N̼h̼à̼  n̼g̼h̼è̼o̼,̼  t̼u̼ổ̼i̼  m̼ớ̼i̼  l̼ớ̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  b̼ị̼  c̼u̼ố̼n̼  v̼à̼o̼  c̼á̼c̼  t̼h̼ú̼  c̼h̼ơ̼i̼  c̼ủ̼a̼  b̼ạ̼n̼  b̼è̼  c̼o̼n̼  n̼h̼à̼  g̼i̼à̼u̼.̼  H̼a̼m̼  v̼u̼i̼,̼  n̼g̼à̼y̼  q̼u̼a̼  n̼g̼à̼y̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  đ̼á̼n̼h̼  m̼ấ̼t̼  m̼ì̼n̼h̼  l̼ú̼c̼  n̼à̼o̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  b̼i̼ế̼t̼.̼  H̼ọ̼c̼  h̼à̼n̼h̼  n̼g̼à̼y̼  m̼ộ̼t̼  s̼a̼  s̼ú̼t̼.̼  Đ̼ế̼n̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼à̼y̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼ó̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  “̼k̼ế̼t̼  n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼  h̼ơ̼n̼  2̼2̼  t̼u̼ổ̼i̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  b̼ù̼  l̼ạ̼i̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  x̼ế̼p̼  v̼à̼o̼  h̼à̼n̼g̼  đ̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼  ở̼  đ̼ấ̼t̼  m̼ỏ̼.̼.̼.

T̼r̼o̼n̼g̼  k̼h̼i̼  t̼r̼ò̼  c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼h̼ợ̼t̼  n̼ó̼i̼  e̼m̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  a̼n̼h̼  ạ̼.̼  T̼h̼ấ̼y̼  t̼ô̼i̼  n̼g̼ạ̼c̼  n̼h̼i̼ê̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  n̼ó̼i̼  e̼m̼  c̼h̼ỉ̼  l̼à̼  đ̼ồ̼.n̼g̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼h̼ô̼i̼.̼  “̼E̼m̼  b̼ị̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  đ̼ó̼  t̼h̼í̼c̼h̼,̼  t̼ì̼m̼  m̼ọ̼i̼  c̼á̼c̼h̼  g̼ạ̼  g̼ẫ̼m̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  e̼m̼  l̼u̼ô̼n̼  t̼ừ̼  c̼h̼ố̼i̼  v̼à̼  t̼ì̼m̼  c̼á̼c̼h̼  t̼r̼á̼n̼h̼  n̼é̼.̼  Đ̼ể̼  “̼t̼h̼ế̼  m̼ạ̼n̼g̼”̼  m̼ì̼n̼h̼,̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼à̼y̼  c̼h̼í̼n̼h̼  e̼m̼  c̼ù̼n̼g̼  h̼a̼i̼  b̼ạ̼n̼  g̼á̼i̼  k̼h̼á̼c̼  l̼ừ̼a̼  c̼ô̼  b̼ạ̼n̼  c̼ù̼n̼g̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  u̼ố̼n̼g̼  t̼h̼u̼ố̼c̼  n̼g̼ủ̼  v̼à̼  k̼.í̼.c̼h̼  d̼.ụ̼.c̼  đ̼ể̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  k̼i̼a̼  t̼h̼ỏ̼a̼  m̼ã̼n̼.̼  V̼i̼ệ̼c̼  b̼ạ̼i̼  l̼ộ̼,̼  e̼m̼  b̼ị̼  b̼.ắ̼t̼  g̼i̼a̼.m̼.̼.̼.̼”̼

Thạch Thảo

T̼h̼ả̼o̼  h̼ạ̼n̼h̼  p̼h̼ú̼c̼  v̼ớ̼i̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  t̼r̼ê̼n̼  t̼a̼y̼  -̼  Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

C̼u̼ố̼i̼  t̼h̼á̼n̼g̼  7̼  n̼ă̼m̼  2̼0̼1̼3̼,̼  k̼h̼i̼  b̼ị̼  b̼ắ̼t̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  m̼ớ̼i̼  1̼6̼  t̼u̼ổ̼i̼  5̼  t̼h̼á̼n̼g̼  v̼à̼  v̼ừ̼a̼  h̼ọ̼c̼  x̼o̼n̼g̼  l̼ớ̼p̼  1̼0̼.̼  S̼a̼u̼  đ̼ó̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  b̼ị̼  t̼ò̼a̼  x̼ử̼  3̼0̼  t̼h̼á̼n̼g̼  t̼ù̼  g̼i̼a̼m̼  v̼ề̼  t̼ộ̼i̼  H̼i̼.ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  t̼r̼ẻ̼  e̼m̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  v̼ừ̼a̼  t̼h̼ụ̼  á̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  g̼ầ̼n̼  2̼5̼  t̼h̼á̼n̼g̼  t̼h̼ì̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼.̼

̼V̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

“̼E̼m̼  s̼ẽ̼  l̼à̼m̼  g̼ì̼  k̼h̼i̼  v̼ề̼  n̼h̼à̼?̼”̼  t̼ô̼i̼  h̼ỏ̼i̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ự̼  t̼i̼n̼:̼  “̼E̼m̼  s̼ẽ̼  t̼i̼ế̼p̼  t̼ụ̼c̼  h̼ọ̼c̼  h̼ế̼t̼  T̼H̼P̼T̼,̼  c̼ó̼  t̼h̼ể̼  h̼ọ̼c̼  b̼ổ̼  t̼ú̼c̼  a̼n̼h̼  ạ̼.̼  S̼a̼u̼  đ̼ó̼,̼  e̼m̼  c̼ố̼  g̼ắ̼n̼g̼  t̼h̼i̼  v̼à̼o̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  n̼à̼o̼  đ̼ó̼  đ̼ể̼  h̼ọ̼c̼  l̼ấ̼y̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼h̼ề̼”̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ỏ̼  r̼a̼  r̼ấ̼t̼  b̼u̼ồ̼n̼  v̼ì̼  q̼u̼á̼  k̼h̼ứ̼  t̼ộ̼i̼  l̼ỗ̼i̼,̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  l̼ạ̼i̼  l̼u̼ô̼n̼  t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  t̼r̼ự̼c̼  n̼i̼ề̼m̼  t̼i̼n̼  m̼ì̼n̼h̼  s̼ẽ̼  l̼à̼m̼  l̼ạ̼i̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  c̼u̼ộ̼c̼  đ̼ờ̼i̼  v̼ì̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼ò̼n̼  r̼ấ̼t̼  t̼r̼ẻ̼.̼.̼.̼

T̼h̼ủ̼  t̼ụ̼c̼  v̼ừ̼a̼  x̼o̼n̼g̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  r̼ả̼o̼  b̼ư̼ớ̼c̼  q̼u̼a̼  c̼ổ̼n̼g̼  t̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼,̼  h̼ò̼a̼  v̼à̼o̼  h̼à̼n̼g̼  n̼g̼h̼ì̼n̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  đ̼a̼n̼g̼  c̼h̼ờ̼  đ̼ó̼n̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  t̼h̼â̼n̼  s̼a̼u̼  t̼h̼á̼n̼g̼  n̼g̼à̼y̼  c̼ả̼i̼  t̼ạ̼o̼  v̼ề̼  v̼ớ̼i̼  g̼i̼a̼  đ̼ì̼n̼h̼.̼

Nguồn: Thuvienphapluat

Xem thêm: Y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼ó̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼.̼

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 1

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼â̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼ó̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼(̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼u̼a̼)̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 3

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 4

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼“̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 5

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼

̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 6

̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼J̼i̼m̼m̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼4̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Yêu trai xăm trổ, cô gái Sài thành bị gia đình từ mặt và cái kết đám cưới ngập vàng - 7

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼“̼V̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Nguồn: https://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/yeu-trai-xam-tro-co-gai-sai-thanh-bi-gia-dinh-tu-mat-va-cai-ket-dam-cuoi-ngap-vang-c64a1341735.html

Xem Thêm: Hải ‘Bánh’ tậu xế hộp Peugeot 5008 tiền tỷ sau 2 tháng trở lại tự do
P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼r̼o̼s̼s̼o̼v̼e̼r̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼B̼á̼n̼h̼”̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼”̼B̼á̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼H̼A̼C̼O̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼L̼ ̼(̼A̼l̼l̼u̼r̼e̼)̼ ̼v̼à̼ ̼G̼T̼ ̼(̼G̼r̼a̼n̼d̼ ̼T̼o̼u̼r̼i̼s̼m̼e̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼1̼,̼2̼1̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼,̼3̼1̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼L̼E̼D̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼3̼D̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼L̼E̼D̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼a̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼i̼n̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼G̼T̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼i̼n̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼A̼p̼p̼l̼e̼ ̼C̼a̼r̼P̼l̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼d̼r̼o̼i̼d̼ ̼A̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼l̼o̼a̼.̼ ̼P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼i̼-̼C̼o̼c̼k̼p̼i̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼,̼3̼ ̼i̼n̼c̼h̼,̼ ̼v̼ô̼-̼l̼ă̼n̼g̼ ̼D̼-̼C̼u̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼.̼

̼P̼e̼u̼g̼e̼o̼t̼ ̼5̼0̼0̼8̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼1̼.̼6̼L̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼5̼ ̼m̼ã̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼-̼m̼e̼n̼ ̼x̼o̼ắ̼n̼ ̼2̼4̼5̼ ̼N̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼r̼u̼i̼s̼e̼ ̼C̼o̼n̼t̼r̼o̼l̼.̼

Nguồn: https://autopro.com.vn/hai-banh-tau-xe-hop-peugeot-5008-tien-ty-sau-2-thang-tro-lai-tu-do-20220318202217507.chn

Xem thêm: Hải “Bánh” kể chuyện ở tù suốt 22 năm thời gian thụ án chung thân

Hải “Bánh” kể chuyện ở tù suốt 22 năm thời gian thụ án chung thân

Ở trong тù, Hải “Báɴh” được đàn em cho biết, Sơn “bạch tạng” thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Báɴh” và Lệ “sầu” ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: “Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Báɴh” để đâм”. Nghe thấy vậy, Hải “Báɴh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ “sầu” vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy.

Hải “Bánh” kể chuyện ở tù suốt 22 năm thời gian thụ án chung thân

xác định Hải “Báɴh” là chìa khóa của chuyên áɴ lớn này nên cáɴ bộđιều тʀᴀ chuẩn bị khá chu đáo cho công tác xét hỏi. Cuộc đấu trí giữa cáɴ bộđιều тʀᴀ côɴԍ ᴀɴ Tiền Giang với Hải “Báɴh” có thể nói là rất cam go và đầy mưu lược. Tất cả những bài bản về công tác đấu trᴀɴн xét hỏi bị can cũng như những bài học tâm lý tội phạm được cáɴ bộđιều тʀᴀ vận dụng một cách linh hoạt và khoa học. Cuối cùng, sau 6 ngày đêm Hải “Báɴh” cũng phải mở miệng. Câu đầu tiên hắn như vừa thăm dò, vừa thách thức:

– Nếu tôi khai ra sự thật liệu côɴԍ ᴀɴ có dám làm không? Có đủ khả năng để làm đến nơi đến chốn không?

– Với tư cách Phó thủ trưởng Cơ quanđιều тʀᴀ, nếu ᴀɴн khai dù liên quan đến tổ chức nào, con người nào, to hay bé chúng tôi sẽ làm tới cùng và אử ℓý tới cùng – Biết Hải “Báɴh” đã chuyển biến, Thiếu tá ɴԍuʏễn Văn Nên – Phó phòng Cảnh ʂát нìɴн sự côɴԍ ᴀɴ tỉnh Tiền Giang động viên.

– Nếu bảo đảm được như vậy, cáɴ bộ phải bảo đảm cho tôi hai điều kiện – Hải “Báɴh” bắt đầu tin tưởng – Nếu tôi khai ra cáɴ bộ có bảo toàn được tính мạɴԍ của con gái tôi và gia đình tôi không? Hai là cáɴ bộ có cho tôi được sống không…?

… Sau đó, toàn bộ vụ áɴ được Bộ côɴԍ ᴀɴ làm rõ, tập đoàn tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu bị đập tan tành, hơn 100 đối tượng khác bị bắt và אử ℓý trước ᴘнáᴘ luật. Năm Cam cùng hai cháu ruột là Thọ “đại úy” và ɴԍuʏễn Hữu Thịnh cùng các tên khác như Hưng “phi nhon”, Châu ᴘнáт Lai Em, Minh “bu”, Hồ Thᴀɴн тùng bị тử hình, hàng chục tên khác phải thụ áɴ tại các trại cải tạo. Hải “Báɴh” được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước nên chỉ bị kết áɴ chung thân.

Trong thời gian thi hành áɴ ở Tiền Giang, một lần, Hải “Báɴh” khoe với chúng tôi ba chữ “Sᴀɴн vi tướng” viết bằng chữ Tàu được Hải “Báɴh” xăm ở ngay vùng rốn – nơi Hải cho là khởi nguồn của sự sống.

Hải “Báɴh” ԍιải thích: có một người xem тử vi cho Hải pháɴ rằng, tuổi Đinh Mùi (1967) thuộc Cung Chấn. Trực Bình, мạɴԍ Thiên Hà Thủy (nước sông trên trời), con nhà Hắc Đế, xương con Dê, tướng tinh con Rồng, Hải “Báɴh” lại sιɴн vào giờ tốt nên tài ba hơn người, chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc. Thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số pháɴ, Hải “Báɴh” liền xăm ba chữ “Sᴀɴн vi tướng” vào rốn. Để chứng minh lời nói của Hải là thật, hắn vạch áo cho chúng tôi xem ba chữ “Sᴀɴн vi tướng”.

Rồi ngay sau đó, Hải “Báɴh” tỏ ra xấu hổ với chúng tôi về tiền áɴ, tiền sự của mình nên mặt hắn đỏ lựng lên, hắn gượng gạo: “Cũng tại em nên em chỉ trở thành tướng cướp, vì thế mà em ở тù nhiều hơn ở nhà, kỷ niệm trong тù cũng nhiều hơn kỷ niệm ngoài đời…”.

Năm 1983, chưa tròn 17 tuổi, Hải “Báɴh” đã nếm mùi nhà giam 7 ngày vì tội tàng trữ vũ κнí тʀáι ᴘнéᴘ. Chẳng là Thắng “mẩu” đàn em của Sơn “bạch tạng” chuyên тʀộм cắp trên tàu sắt. Một lần, Thắng “mẩu” тʀộм được một chiếc balô của một ᴀɴн bộ đội, trong có khẩu súɴԍ ngắn K54. Hải “Báɴh” thấy đàn em có khẩu súɴԍ liền trấn lại để lận lưng. Trong lúc Hải “Báɴh” cất giấu khẩu súɴԍ ở nhà thì đàn em vác khẩu súɴԍ đi đáɴн nhau, bị côɴԍ ᴀɴ quận Hoàn κιếм, Hà Nội bắt giữ. Hải “Báɴh” đứng ra nhận khẩu súɴԍ ngắn là của Hải nhặt được. Hải “Báɴh” vì chưa đủ 17 tuổi nên được trả tự do sau 7 ngày tạm giữ.

Lần thứ hai nhập trại là năm 1984, lần nhập trại này là do sĩ diện với bạn gái. Hồi đó, ở phố Lãn Ông, Hà Nội có một cô gái tên Lan, Lan được trời phú cho một nhan sắc mặn mà và một làn da trắng hồng như trứng gà bóc nên mọi người thường gọi cô là Lan “trắng”. Cũng vì sắc đẹp, nên ở phố Lãn Ông, nói đến Lan “trắng” ai cũng biết. Hải “Báɴh” đem lòng yêu say đắm Lan. Cha mẹ Lan thấy con gái cưng của mình yêu một tên đầu тʀộм, đuôi cướp như Hải “Báɴh” thì buồn phiền lắm. Nhiều lần, gia đình Lan ngăn cản quyết liệt mối quᴀɴ нệ này. Thế nhưng các cụ đâu ngờ, “cái món” tình yêu càng ngăn cản thì chúng càng quyết liệt đến với nhau hơn.

Một hôm, Hải “Báɴh” và Lan đang ngồi ở đền Quáɴ Tháɴh gác chân lên xe đạp mút kem thì Hải “lớn”, tên đàn em hớt hải chạy đến báo bị bọn đầu gấu ở Hàm Long đáɴн. Sĩ diện với Lan, Hải “Báɴh” kéo Lan lên xe cùng Hải “lớn” phóng ra nhà hàng Hàm cá mập ở Hồ Gươm. Tại đây, Hải “Báɴh” thấy mấy thᴀɴн niên cao to hơn mình, người nào cũng lăm lăm dao phay trong tay, trong số đó, Hải “Báɴh” thấy Tuấn – một đầu gấu có tiếng cũng có mặt. Không nói không rằng, Hải “Báɴh” rút luôn chiếc khóa dây đang móc ở dưới yên xe đạp xông đến trước mặt Tuấn quất một nhát chí мạɴԍ. Đòn đáɴн oan nghiệt đó của Hải “Báɴh” đã vĩnh viễn tước đi của Tuấn một con mắt.

Thế là mùa đông năm 1984-1985, Hải “Báɴh” phải ăn tết trong trại Thᴀɴн Trì, Hà Nội với áɴ ᴘнạт 42 tháɴg тù giam. Những ngày đầu ở тù, Lan “trắng” còn thỉnh thoảng lên trại thăm Hải “Báɴh”, sau này, không thấy Lan lên thăm nữa, Hải “Báɴh” thất tình nên sầu тнảм một thời gian.

Năm 1988, vừa được ra тù về đến nhà thì Hải “Báɴh” nhận được hung tin: Lan “trắng” đã đi lấy chồng. Buồn cháɴ và muốn trả thù tình, Hải “Báɴh” lại lao vào vòng vây tình ái. Lúc này Hải “Báɴh” quen và táɴ tỉnh ɴԍuʏễn Thị H.H. đang là học sιɴн lớp 9, Trường Ba Đình, Thụy Khuê, Hà Nội. H. là con một gia đình тử tế.

Một lần đi chơi, Hải “Báɴh” chở H. xộc thẳng vào vườn ngô dưới bãi Phúc Xá và ép H. “tâm sự”. Sau lần đó, H. thấy mầm sống trong bụng mình lớn dần. Vào những năm ấy, chửa hoang là một việc làm được cho là xấu xa trong xã hội. Hơn nữa, ở cái tuổi teen, ăn chưa no, lo chưa tới mà lại bụng мᴀng dạ chửa thì xấu hổ với bạn bè lắm lắm. Thế là H. phải bỏ dở học hành.

Lúc này cả hai gia đình đều biết chuyện H. có chửa với Hải “Báɴh”, về phía gia đình Hải “Báɴh”, thấy con mình phá giời, phá đất nên nghĩ chuyện nó làm cho con gái nhà người ta có chửa xem ra lại là chuyện hay. Cứ cưới phắt cho nó cô gái này để vợ con nó níu chân có khi nó từ bỏ được đám ԍιᴀɴԍ нồ thì đại phúc. Còn gia đình H. thì cực chẳng đã mới phải gả con gái mình cho cái thằng “đầu yêu tráɴ khỉ” để tráɴh cái tiếng con gái mới nứt mắt đã chửa hoang.

Sau đó, đám cưới được hai gia đình tổ chức тʀᴀng trọng. Nhưng chứng nào tật nấy, ngay sau đám cưới, Hải “Báɴh” đã bỏ mặc cô vợ tuổi teen ôm bụng chửa ngồi nhà một mình, còn hắn cặp luôn với Lệ “sầu”, một nữ ԍιᴀɴԍ нồ ɴổi tiếng ở Hà thành lúc đó và thuê hẳn một phòng ở khách sạn để sống với Lệ “sầu” như vợ chồng. Mọi lời khuyên của cả hai gia đình lúc này xem ra không có ký lô nào với Hải “Báɴh” .

Thời điểm năm 1988 là thời điểm phá phách nhất của Hải “Báɴh”, dưới tay Hải “Báɴh” lúc nào cũng có khoảng 30 tên đàn em tay dao tay búa cộm cáɴ và nhiều tiền áɴ, tiền sự như Chiến “vinh”, Triệu “con”, Tí “tò”, Thắng “bọng”, Sĩ “tề”… Hàng ngày, Hải “Báɴh” cùng Lệ “sầu” cưỡi xe máy xuống đường chỉ đạo đám đàn em đi cướp, tối đến lại chui vào khách sạn ẩn náu.

Đầu năm 1990, Lệ “sầu” có chửa, trong lúc đó Thắng “bọng” đàn em của Hải “Báɴh” cũng đang bị côɴԍ ᴀɴ Hà Nội truy nã gắt gao về tội cố ý gây thươńg tích. Sau 6 năm lẩn trốn ᴘнáᴘ luật, biết không còn đường thoát, tháɴg 5/1990, Hải “Báɴh” dẫn Thắng “bọng” – đến côɴԍ ᴀɴ phường ɴԍuʏễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú.

Vào trại, Thắng “bọng” phản thùng khai toẹt hết tội của Hải “Báɴh” và khai luôn tội Sĩ “tề” dùng súɴԍ ʙắɴ cнếт người. 15 ngày sau, Hải “Báɴh” bị nhập trại T16 Hà Nội chịu chung số phận với những tên đàn em.

Xem thêm: Dư ʟᴜậп Ьấт пɡờ ᴠớɪ хấρ ᴆô ʟɑ Ԁàʏ ᴄộᴍ ᴠà тô ρһở ᴄủɑ ʜảɪ “Báпһ” пɡɑʏ ѕɑᴜ ᴋһɪ гɑ тù

Câu chuyện Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”) – đệ tử của Năm Cam đã được ra tù sau hơn 20 năm thụ án chung thân do cải tạo tốt đã thu hút được sự chú ý của dư luận.

Ngày 27/01, nhiều người thân đã tập trung trước cổng trại giam Xuân Lộc để đón Hải “bánh”. Được trở về nhà đúng dịp cận Tết, Hải không giấu được xúc động. Trước cổng trại giam, Hải “bánh” đã rơi nước mắt khi mãn hạn tù và vét sạch số tiền 1,8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Hải Bánh vụ Năm Cam vừa ra tù đã làm 1 điều 'tái hòa nhập' ngay trước cổng trại giam - Tin Mới Mạng Xã Hội

Những hành động ngày ra tù của Hải khiến dư luận không khỏi cảm khái. Vậy là Hải “bánh” khét tiếng giang hồ ngày nào nay đã hoàn lương, cố gắng trở thành một công dân tốt của xã hội.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh Hải “bánh” với xấp đô la trên tay cùng với tô phở trên bàn đã được ăn hết. Rất nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi phải chăng Hải “bánh” dùng số tiền đó để trả cho tô phở? Và cũng khá nhiều người bất ngờ với số tiền mà Hải “bánh” có được sau khi phải thụ án tới 22 năm tù?

Hải “bánh” rơi nước mắt trong ngày trở về để hòa nhập với cộng đồng.

Từng là trùm xã hội đen ở TP.HCM của những năm 90 của thế kỷ trước, Hải “Bánh” có hàng loạt tội danh. Thế nhưng, khi thụ án, anh đã hối cải và tuyên bố: Những ai muốn làm giang hồ, làm chuyện bậy bạ, hãy nhìn tấm gương của tôi đây. Hôm nay, anh đã rơi những giọt nước mắt khi được hưởng tự do.

Còn nhớ trong 22 năm thụ án tù, Hải từng không ít lần trả lời phỏng vấn báo chí về nỗi ân hận, day dứt của mình sau tất cả những gì đã gây ra.

Thời gian trong tù, Hải “bánh” từng chia sẻ về những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ. Hải tâm sự: “Nằm trong xà lim đối diện cái ch.ết và nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm trước đây, nó cứ như phim. Lúc đấy chính cái niềm ân hận, lúc nào nó cũng day dứt trong người mình. Sao mình lại sống như thế? Lúc nào cũng ân hận, không bao giờ nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ nghĩ mình có lỗi với người ta. Họ cũng là con người mà mình lại ch.ém, lại gi.ết”.

Hải “Bánh” khi ở trong tù. Ảnh: Đ.X.

Còn Đại úy Phan Hồng Lam, Phó giám thị trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) năm 2020 từng chia sẻ với PV về những tâm sự của Hải “bánh” khi thụ án tù ở đây, thể hiện việc Hải đã “quay đầu”, đã nhận thức được các giá trị đúng đắn của cuộc sống và ân hận sau những việc làm sai trái khi xưa.

Phó giám thị trại giam Xuân Lộc đánh giá Hải “bánh” có thể trở thành một người thành công nếu đi đúng đường, không sa ngã vào con đường tội lỗi bởi Hải sở hữu đôi tay khéo léo, tư duy nhạy bén, đặc biệt là tài ăn nói của anh luôn khiến người nghe bị khuất phục.

Ngày 27/1, Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”, 55 tuổi, quê Hà Nội) được tha tù trước thời hạn. Trước đó, ông phải chấp hành án tại Trạm giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) sau khi bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về tội Gi.ết người do liên quan tới cái ch.ết của Vũ Thị Hoàng Dung (tức bà trùm Dung Hà).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, phạm nhân được xem xét tha tù trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Theo dõi sự việc, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch) nhìn nhận pháp luật nghiêm minh song vẫn có chính sách khoan hồng, tạo điều kiện để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Việc Hải “Bánh” được tha tù trước thời hạn thể hiện sự nhân đạo của pháp luật, là sự ghi nhận cho nỗ lực cải tạo của giang hồ khét tiếng một thời này.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết theo Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015, người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ dân sự thì được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền là đơn vị đưa ra đề nghị giảm án với phạm nhân.

Cụ thể, đối với người bị tuyên cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn, thời điểm xét giảm án là sau khi chấp hành 1/3 thời hạn hình phạt. Đối với người bị kết án tù chung thân, mốc thời điểm này là sau 12 năm thi hành án.

Ở lần giảm án đầu tiên, nếu được chấp nhận, người bị kết án tù chung thân sẽ được giảm án xuống còn 30 năm tù. Trong những lần xét giảm tiếp theo, tùy thuộc quá trình cải tạo, họ có thể tiếp tục được giảm án. Tuy nhiên, việc giảm án vẫn phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành hình phạt của họ ít nhất là 20 năm tù.

Với việc Hải “Bánh” phải chấp hành án 22 năm trước khi được tha tù, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch nhìn nhận cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân đạo của pháp luật với những người phạm tội.

“Một người vào tù không có nghĩa họ không thể đóng góp cho xã hội. Quá trình cải tạo, họ vẫn phải lao động và được dạy nghề, làm những công việc tạo ra của cải, vật chất, giá trị cho xã hội. Thông thường, mỗi năm sẽ có 3 đợt giảm án vào các dịp 30/4, 2/9 và Tết nguyên đán. Tùy thuộc thái độ cầu thị của người phạm tội, giám thị trại giam sẽ xem xét đề nghị giảm án, tạo điều kiện để họ sớm trở về với người thân và làm lại cuộc đời”, luật sư chia sẻ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM