Trang chủ » Chưa được phân loại
10/03/2022 16:36

C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

B̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼qua,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼K̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼H̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼”̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼


̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ 1̼8̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼4̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM