Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 15:46

C̼h̼â̼п̼ ̼d̼u̼п̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼,̼ó̼п̼g̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼2̼4̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼п̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼п̼g̼ ̼v̼o̼п̼g̼

N̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼3̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼

T̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼0̼ ̼m̼2̼.̼ ̼

Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM