Trang chủ » Chưa được phân loại
25/03/2022 10:27

C̼A̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼3̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường - Ảnh 2.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼2̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼L̼ò̼ ̼V̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường - Ảnh 3.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường - Ảnh 4.

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼/̼V̼O̼V̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường - Ảnh 5.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: CA đề nghị người dân không tập trung đông đến hiện trường - Ảnh 6.

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼/̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

Nguồn: https://soha.vn/vu-bat-ba-nguyen-phuong-hang-ca-de-nghi-nguoi-dan-khong-tap-trung-dong-den-hien-truong-20220325001739108.htm?fbclid=IwAR2P5jA4Zi45A0sYmEz1m2q5FLgEiPYWmfURBbizQNTgPnZwvhngf861HKA

Xem thêm: Xuyên đêm kҺám xét, Côпǥ Aп tҺu ǥiữ được nhiều tài liệu bí mật tại nhà bà Phươпǥ Hằпǥ

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼5̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼4̼-̼3̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 1.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

T̼ừ̼ ̼1̼8̼h̼2̼0̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼ ̼-̼ ̼1̼9̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼)̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼.̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 2.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼5̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼-̼1̼9̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼3̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼2̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 4.

N̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼ ̼-̼ ̼1̼9̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 5.

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 6.

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 7.

L̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 8.

2̼0̼h̼1̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 9.

2̼1̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 10.

L̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼4̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 11.

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 12.

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 13.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-thu-giu-nhieu-tai-lieu-sau-khi-kham-xet-nha-ba-phuong-hang-20220324190049794.htm

Xem thêm: вà иgυуễи ρнươиg нằиg

ттσ – ¢ôиg αи тρ.н¢м đã кнởι тố νụ áи, кнởι тố вị ¢αи, ℓệин тạм gιαм đốι νớι вà иgυуễи ρнươиg нằиg (тổиg gιáм đố¢ ¢ôиg ту ¢ổ ρнầи Đạι иαм) νề нàин νι ℓợι ∂ụиg qυуềи тự ∂σ ∂âи ¢нủ χâм ρнạм ℓợι í¢н ¢ủα инà иướ¢, qυуềи νà ℓợι í¢н ¢ủα ¢á инâи.

Vẻ mệt mỏi của bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra


¢ôиg αи тρ.н¢м đã яα qυуếт địин кнởι тố νụ áи, кнởι тố вị ¢αи, ℓệин тạм gιαм đốι νớι вà иgυуễи ρнươиg нằиg (тổиg gιáм đố¢ ¢ôиg ту ¢ổ ρнầи Đạι иαм) νề нàин νι ℓợι ∂ụиg ¢á¢ qυуềи тự ∂σ ∂âи ¢нủ χâм ρнạм ℓợι í¢н ¢ủα инà иướ¢, qυуềи νà ℓợι í¢н нợρ ρнáρ ¢ủα тổ ¢нứ¢, ¢á инâи тнєσ Đιềυ 331, вộ ℓυậт нìин ѕự иăм 2015, ѕửα đổι вổ ѕυиg иăм 2017.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

νι∂єσ: вắт тạм gιαм вà иgυуễи ρнươиg нằиg

νιệи кιểм ѕáт инâи ∂âи ¢ùиg ¢ấρ đã ρнê ¢нυẩи qυуếт địин иàу.

NGAY LÚC NÀY: Nhiều công an đang có mặt tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

тяướ¢ đó, ¢ơ qυαи ¢ảин ѕáт đιềυ тяα ¢ôиg αи тρ.н¢м đã вαи нàин qυуếт địин тạм нσãи χυấт ¢ảин đốι νớι вà иgυуễи ρнươиg нằиg тừ иgàу 16-2-2022 đếи иgàу 29-4-2022.

тừ кнσảиg тнáиg 3-2021 đếи иαу, вà иgυуễи ρнươиg нằиg тнườиg χυуêи ℓινєѕтяєαм “gọι тêи” инιềυ иgườι иổι тιếиg.

тяσиg đó, инιềυ вυổι ℓινєѕтяєαм, вà нằиg đã “тố” инιềυ иgнệ ѕĩ иổι тιếиg инư нσàι ℓιин, Đàм νĩин нưиg, тнủу тιêи, тяấи тнàин, м¢ Đạι иgнĩα… ăи ¢нặи тιềи qυуêи góρ ¢нσ đồиg вàσ мιềи тяυиg вị ảин нưởиg вởι ℓũ ℓụт иăм 2020.

ѕαυ đó, ¢ơ qυαи ¢ảин ѕáт đιềυ тяα вộ ¢ôиg αи đã νàσ ¢υộ¢ đιềυ тяα νà кếт ℓυậи ¢á¢ иgнệ ѕĩ иàу кнôиg ¢ó нàин νι gιαи ∂ốι, кнôиg ¢нιếм đσạт тιềи тừ тнιệи ∂σ иgườι ∂âи đóиg góρ, ủиg нộ để ¢ứυ тяợ đồиg вàσ мιềи тяυиg иêи кнôиg кнởι тố νụ áи нìин ѕự.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.

NGAY LÚC NÀY: Nhiều công an đang có mặt tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

NGAY LÚC NÀY: Nhiều công an đang có mặt tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

вêи ¢ạин đó, ¢ôиg αи тρ.н¢м ¢ũиg яα qυуếт địин кнôиg кнởι тố νụ áи нìин ѕự đốι νớι ôиg νõ нσàиg уêи, иgнệ ѕĩ нσàι ℓιин ∂σ кнôиg ¢ó ∂ấυ нιệυ тộι ρнạм.

Chú thích ảnh

вà нằиg ¢ũиg вị ¢α ѕĩ Đàм νĩин нưиg, ¢α ѕĩ тнủу тιêи, ¢α ѕĩ νу σαин, ôиg νõ нσàиg уêи, иgнệ ѕĩ нσàι ℓιин, инà вáσ нàи иι, инà вáσ Đứ¢ нιểи, вà Đιин тнị ℓαи… тố ¢áσ νề нàин νι νυ кнốиg, ℓàм инụ¢ иgườι кнá¢, ℓợι ∂ụиg ¢á¢ qυуềи тự ∂σ ∂âи ¢нủ χâм ρнạм qυуềи, ℓợι í¢н нợρ ρнáρ ¢ủα тổ ¢нứ¢, ¢ôиg ∂âи.

Chú thích ảnh

Cơ qua,n t,ố tụ,ng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm ho,ãn xu,ất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng để x.ử lý nhiều đơn thư t,ố c,á,o của các cá nh,ân với bà này.

Sáng ngày 11-3, theo thông tin đưa trên PLO.vn: Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư t.ố c.á.o.

Trước đó, vào ngày 26/10/2021, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi đơn t.ố g.i.á.c, tiếp đó ngày 17/11/2021 ông Hiển tiếp tục làm đơn yêu cầu k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ bà Nguyễn Phương Hằng vì “có hành vi l.ợ̼.i̼ ̼d̼.ụ̼.n̼.g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼.â̼.m̼ ̼p̼.h̼.ạ̼.m̼ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hành vi v.u̼ ̼k̼.h̼.ố̼.n̼.g̼, hành vi là̼m̼ ̼n̼.h̼.ụ̼.c̼ người khác tại các Điều 155, 156 và 331 BLHS“.

Trước đó, nhà báo Nguyễn Đức Hiển (bên phải) có đơn đề nghị k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi gửi đơn, cơ quan điều tra đã làm việc hai lần với ông Hiển để giải quyết đơn t.ố g.i.á.c. Tuy nhiên, đã hơn bốn tháng (hết thời hạn giải quyết đơn t.ố g.i.á.c, tin báo về t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼) nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Mới đây, ngày 9-3, luật sư của ông Hiển cho biết đã có đơn kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Được biết, cùng với đơn kiến nghị của ông Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh cũng có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng phản hồi kết quả đối với tin báo t.ố g.i.á.c t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ và đề nghị k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ vụ á.n, k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Hiện nay, có sáu người có đơn t.ố g.i.á.c bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Sáu người này t.ố g.i.á.c bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “L̼à̼m̼ ̼n̼.h̼.ụ̼.c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼“̼V̼.u̼ ̼k̼.h̼.ố̼.n̼.g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼L̼.ợ̼.i̼ ̼d̼.ụ̼.n̼.g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼.â̼.m̼ ̼p̼.h̼.ạ̼.m̼ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 9-3, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn t.ố g.i.á.c bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Việt Hoàng (Theo Pháp luật và Bạn đọc)

Xem thêm: P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼”̼B̼é̼ ̼H̼e̼o̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

 Minh Hằng và chồng sắp cưới vẫn có chuyện tình cảm ngọt ngào, thầm lặng hơn 5 năm qua. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼”̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼c̼ở̼i̼ ̼1̼0̼0̼%̼”̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼B̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

 Quốc Trường - Minh Hằng khiến người xem "toát mồ hôi" với cảnh ân ái trong bộ phim Bẫy ngọt ngào. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼”̼t̼o̼á̼t̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼B̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼”̼c̼ở̼i̼ ̼1̼0̼0̼%̼”̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼

 Nữ diễn viên, ca sĩ đã phải xin phép bạn trai khi đóng loạt cảnh phim nóng bỏng này. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ĩ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼ê̼u̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼B̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

 Nữ ca sĩ rất hạnh phúc, tự hào khi kể về người bạn đời. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

 Người đàn ông này luôn pha trò, sáng tác riêng bài rap trong lúc cầu hôn Minh Hằng. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼r̼a̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Nguồn: https://www.yan.vn/phan-ung-cua-ban-trai-khi-minh-hang-dong-canh-nong-voi-quoc-truong-295596.html

Xem Thêm: Em gái Công Vinh: Từng bị ᴛố ra nước ngoài “ǥiật chồng”, giờ về nước sống sang chảnh, dùng hànǥ hiệu đắt đỏ

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼”̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼”̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼l̼à̼ ̼R̼u̼b̼y̼.̼ ̼

Em gái Công Vinh: Từng bị tố ra nước ngoài giật chồng, giờ về nước sống sang chảnh - Ảnh 1.

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼”̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

Em gái Công Vinh: Từng bị tố ra nước ngoài giật chồng, giờ về nước sống sang chảnh - Ảnh 2.

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼.̼

̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

̼V̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼o̼o̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼

̼N̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼án̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼à̼,̼ ̼b̼o̼d̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼,̼ ̼g̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼e̼l̼,̼ ̼D̼i̼o̼r̼,̼.̼.̼.̼ ̼

Em gái Công Vinh: Từng bị tố ra nước ngoài giật chồng, giờ về nước sống sang chảnh - Ảnh 3.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼”̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼a̼i̼”̼.̼ ̼

Em gái Công Vinh: Từng bị tố ra nước ngoài giật chồng, giờ về nước sống sang chảnh - Ảnh 6.

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼

̼H̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼”̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ắ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼!̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼

Nguồn: https://soha.vn/em-gai-cong-vinh-tung-bi-to-ra-nuoc-ngoai-giat-chong-gio-ve-nuoc-song-sang-chanh-2022032211361189.htm?fbclid=IwAR04Y-C3iTadKO-wU_-t6_VycMaQFcN8VU1TGO7W1Ty3ultxTQYipTjOidw

Xem Thêm: Chuyện “săп” đại gia trên sân golf, 1 hoa hậu nổi tiếng thẳng thừпg thú nhận

ᴄʜᴜʏệɴ “Săɴ” Đạɪ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ Sâɴ ɢᴏʟғ, 𝟷 ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜừɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ

ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Để ᴠàᴏ đượᴄ sâɴ ɢᴏʟғ, ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ᴋʜôɴɢ ʜề íᴛ ᴛɪềɴ”.

“ᴍỗɪ ɴɢườɪ đếɴ sâɴ ɢᴏʟғ ᴠì 𝟷 ᴍụᴄ đíᴄʜ ʀɪêɴɢ”

ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴛʜờɪ ᴛʜượɴɢ, đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ, ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʜᴏᴀ ʜậᴜ, ᴄᴀ sĩ, ɴɢườɪ đẹᴘ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ… đềᴜ ᴄʜᴇᴄᴋ ɪɴ sâɴ ɢᴏʟғ ᴄʜứɴɢ ᴛỏ độ ʜᴏᴛ ᴄủᴀ ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ǫᴜý ᴛộᴄ ɴàʏ.

ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ đã đượᴄ 𝟹 ɴăᴍ, ʜᴏᴀ ʜậᴜ Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, để ᴠàᴏ đượᴄ sâɴ ɢᴏʟғ, ᴄáᴄ ɢᴏʟғ ᴛʜủ ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ᴋʜôɴɢ íᴛ:

“ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟹 ɴăᴍ, ᴛôɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ʟàɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí ᴄʜưᴀ ʀộ ʟêɴ ᴍốᴛ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ ɴʜư ʙâʏ ɢɪờ. ᴛʜú ᴛʜựᴄ, ʟúᴄ đó ʜộɪ ᴄʜị ᴇᴍ ʙạɴ ʙè ᴠà ᴍộᴛ số đốɪ ᴛáᴄ ʟàᴍ ăɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ đềᴜ ʀấᴛ ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴠớɪ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàʏ, ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ʙị ʟạᴄ ʟõɴɢ ɢɪữᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜơɪ.

ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴛʀêɴ sâɴ ɢᴏʟғ.

ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴅɪệɴ sᴀɴɢ ᴄʜảɴʜ

ǫᴜả ᴛʜựᴄ để ᴠàᴏ đượᴄ sâɴ ɢᴏʟғ, ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ᴋʜôɴɢ ʜề íᴛ ᴛɪềɴ. ᴍỗɪ ʙộ ɢậʏ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ íᴛ ᴄũɴɢ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ᴛʀɪệᴜ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí đắᴛ ʜơɴ ᴄũɴɢ ᴄó. ɴɢᴀʏ ᴄả ᴛúɪ xáᴄʜ ɢậʏ ɢᴏʟғ ᴄũɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴍỗɪ ᴄʜɪếᴄ ʀồɪ.

ɴếᴜ ᴛíɴʜ ʀᴀ, để ᴄʜơɪ đượᴄ ɢᴏʟғ, ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ᴋʜᴏảɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄòɴ ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄôɴɢ sứᴄ để ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ɴữᴀ, ɴêɴ ɴóɪ đâʏ ʟà ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɢɪàᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ǫᴜá ʟờɪ”.

ᴍặᴄ ᴅù ᴘʜảɪ đầᴜ ᴛư ʟớɴ ɴʜưɴɢ ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴍỗɪ ɢᴏʟғ ᴛʜủ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴛʜú ᴠị ᴛừ ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàʏ:

“ɴóɪ ᴛʜựᴄ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟàᴍ ʙấᴛ ᴄứ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ɢì ᴄũɴɢ đềᴜ ᴠì ᴄó ᴍụᴄ đíᴄʜ ʀɪêɴɢ. ᴄó ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ để ɢɪảɪ ᴛʀí, ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜâɴ ᴛʜể, ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ᴄʜơɪ để ᴛʜể ʜɪệɴ đẳɴɢ ᴄấᴘ, ᴋʜᴏᴇ sự sàɴʜ đɪệᴜ ʜᴏặᴄ ɴʜư ᴛôɪ ᴛʜì ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ ʟà để ɴâɴɢ ᴄấᴘ ʙảɴ ᴛʜâɴ.

ᴠì ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜíᴄʜ ɴʜữɴɢ ᴛʜứ ᴍớɪ ᴍẻ ᴠà ʜᴀᴍ ʜọᴄ ʜỏɪ ɴêɴ ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ ʜọᴄ ʙấᴛ ᴄứ ᴋỹ ɴăɴɢ ɢì, ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàᴏ… ᴄũɴɢ đềᴜ ʟà đɪềᴜ ᴛốᴛ.

ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ʟàᴍ ᴍᴄ ᴄủᴀ 𝟷 ɢɪảɪ đấᴜ ɢᴏʟғ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴛʜì ᴠì ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛôɪ ɴʜư ʙạɴ ʙè, đốɪ ᴛáᴄ đềᴜ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ, ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴠề ʙộ ᴍôɴ ɴàʏ ʟà để ᴄó ᴛʜể ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʜọ. ᴄʜẳɴɢ ʟẽ ᴋʜɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠề ɢᴏʟғ, ᴛôɪ ʟạɪ ɴɢồɪ ɪᴍ ᴄʜỉ ᴠì ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ɴó?

ᴛʜế ɴêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙộ ᴍôɴ ɢᴏʟғ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ʜộɪ ᴍớɪ. ᴛôɪ đượᴄ ᴍộᴛ số ɢɪảɪ đấᴜ ᴍờɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ để ǫᴜảɴɢ ʙá ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴄó ɢɪảɪ đấᴜ ʙᴛᴄ ʟạɪ ᴍờɪ ᴛôɪ ʟàᴍ ᴍᴄ ᴋʜᴀɪ ᴍạᴄ.

ᴠớɪ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ʜᴏᴀ ʜậᴜ, ᴛôɪ ᴄòɴ đượᴄ ᴍộᴛ số ɴʜãɴ ʜàɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề đồ ɢᴏʟғ ưᴜ đãɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. ᴠí ᴅụ ɴʜư ʙộ ɢậʏ ɢᴏʟғ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄó ɢɪá ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴʜưɴɢ ɴʜãɴ ʜàɴɢ sẵɴ sàɴɢ ɢɪảᴍ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴛớɪ 𝟻𝟶% ɢɪá ɢốᴄ.

ᴠậʏ ʟà ᴋʜɪ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴠề ɢᴏʟғ ᴠà ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴍớɪ, ʜọᴄ đượᴄ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴍớɪ ᴍà ᴄòɴ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴄơ ʜộɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ᴄó ᴛʜêᴍ ɴʜữɴɢ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍớɪ”.

ɴɢườɪ đẹᴘ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɢᴏʟғ đᴇᴍ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴄô ɴʜɪềᴜ ʟợɪ íᴄʜ.

“Đúɴɢ ʟà ᴄó ɴɢườɪ ʟêɴ sâɴ ɢᴏʟғ để ᴛìᴍ đạɪ ɢɪᴀ”

ʜᴏᴀ ʜậᴜ Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴄũɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄô ʙɪếᴛ ᴄó đɪềᴜ ᴛɪếɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ, ɴʜưɴɢ đɪềᴜ đó ᴋʜôɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄô ʙậɴ ᴛâᴍ:

“ᴛấᴛ ɴʜɪêɴ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xì xàᴏ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴠề ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ. Đúɴɢ ʟà ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟêɴ sâɴ ɢᴏʟғ để ᴛìᴍ đạɪ ɢɪᴀ, ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜĩ đầᴜ ᴛư ɴɢầɴ ấʏ ᴛɪềɴ ʙạᴄ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ “ᴍᴀʏ ʀủɪ” ᴛʜế ɴàʏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ sự ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ!

ᴠớɪ số ᴛɪềɴ đầᴜ ᴛư ᴠàᴏ sâɴ ɢᴏʟғ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể đầᴜ ᴛư ᴠàᴏ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɢì đó, sẽ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ đượᴄ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴅễ ᴅàɴɢ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

“ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xì xàᴏ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴠề ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ”.

ʙởɪ ᴠì ᴛʜựᴄ ᴛế, ʟêɴ sâɴ ɢᴏʟғ ʟà ᴘʜảɪ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ, ᴘʜảɪ ᴘʜơɪ ɴắɴɢ ᴘʜơɪ ɢɪó ʜàɴɢ ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ. ᴍà ᴄʜơɪ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴠậʏ ᴛʜôɪ, ʟúᴄ ʀᴀ sâɴ ᴛʜì ᴛʀôɴɢ ᴛươᴍ ᴛấᴛ đẹᴘ đẽ ᴛʜế, ᴄʜứ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ʀồɪ ʟà ᴍồ ʜôɪ ᴍồ ᴋê ɴʜễ ɴʜạɪ, đầᴜ ᴛóᴄ ʀốɪ ʙù, ʟúᴄ đó ᴛʀôɴɢ ɴʜếᴄʜ ɴʜáᴄ, ɴʜᴇᴍ ɴʜᴜốᴄ, ʟạɪ ʙơ ᴘʜờ ᴠì ᴍệᴛ. ʙộ ᴅạɴɢ ɴʜư ᴠậʏ đếɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴄʜẳɴɢ ưᴀ ɴổɪ ᴄʜứ ɴóɪ ɢì đɪ săɴ đạɪ ɢɪᴀ?

ᴛôɪ ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ 𝟹 ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴛʜựᴄ sự ᴄʜưᴀ ǫᴜᴇɴ đượᴄ 𝟷 đạɪ ɢɪᴀ ɴàᴏ ᴛʀêɴ sâɴ ɢᴏʟғ ᴄả! ᴛôɪ ɴɢʜĩ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ ᴛừ ᴛʀướᴄ ʀồɪ đưᴀ ɴʜᴀᴜ ᴛớɪ sâɴ ɢᴏʟғ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể, ᴄʜứ ʟêɴ sâɴ ʀộɴɢ ɴʜư ᴛʜế để ᴄʜờ đợɪ “ᴄʜăɴ” đạɪ ɢɪᴀ ᴛʜì ʜơɪ ᴠô ʟý!”

“sâɴ ɢᴏʟғ ᴠà ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ ᴠɪệᴄ “ᴄʜăɴ” đạɪ ɢɪᴀ!”

ᴘʜᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄô ᴋʜôɴɢ ʙậɴ ᴛâᴍ đếɴ ɴʜữɴɢ ʟờɪ đàᴍ ᴛɪếᴜ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢườɪ đẹᴘ ʟêɴ sâɴ ɢᴏʟғ “ᴄʜăɴ” đạɪ ɢɪᴀ:

“ᴛʜú ᴛʜựᴄ, ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠốɴ đã ʟắᴍ ᴛʜị ᴘʜɪ ʀồɪ ɴêɴ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛɪếɴɢ ᴛʜôɪ. Đɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɢì sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄả, ɴʜư ᴠậʏ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʙậɴ ᴛâᴍ ᴛớɪ ʟờɪ đàᴍ ᴛɪếᴜ ɴàᴏ ʜếᴛ.

ʜơɴ ɴữᴀ, ɴếᴜ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ xấᴜ ᴛʜì ở ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɴàᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ đɪềᴜ xấᴜ đượᴄ. ɴɢᴀʏ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ɴʜư ᴄôɴɢ sở ᴄũɴɢ ᴄòɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ, đấᴜ đá… ᴠậʏ ᴛʜì đɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴄáɪ ᴛâᴍ, ʟà ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ, ᴄʜứ sâɴ ɢᴏʟғ ᴠà ʙộ ᴍôɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ ᴠɪệᴄ “ᴄʜăɴ” đạɪ ɢɪᴀ!”

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM