Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 16:15

bn5

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼á̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼e̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼e̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼N̼O̼

Bá̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ệ̼m̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼P̼L̼O̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼8̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼7̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼1̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ề̼ ̼d̼à̼y̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼2̼6̼ ̼c̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼7̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼ẵ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼-̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼A̼A̼P̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼A̼B̼C̼.̼

̼A̼ ̼(̼A̼l̼o̼n̼e̼)̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼ ̼(̼B̼a̼c̼k̼)̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ũ̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼

̼C̼ ̼(̼C̼r̼i̼b̼)̼ ̼–̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ô̼i̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼P̼L̼O̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼.̼m̼ ̼n̼g̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼“̼v̼ắ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼.̼m̼ ̼n̼g̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼?̼.̼
̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼
̼Ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼?̼

̼T̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼a̼ ̼L̼o̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼B̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Hôm đó,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼ề̼n̼h̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ọ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼o̼x̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼.̼m̼ ̼n̼g̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼
̼B̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼õ̼m̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ã̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM