Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 16:12

bn4

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼ê̼-̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼3̼S̼ ̼6̼4̼2̼0̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼-̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼3̼5̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼ ̼(̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼é̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼L̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼:̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼6̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼6̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼6̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼6̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼6̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼1̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼M̼a̼i̼ ̼K̼h̼u̼ê̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM