Trang chủ » Chưa được phân loại
14/03/2022 17:17

bn34

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼2̼2̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼C̼ ̼-̼ ̼9̼4̼7̼.̼8̼0̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼o̼c̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼R̼ ̼-̼ ̼3̼2̼3̼.̼4̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼F̼ ̼-̼ ̼3̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ù̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼P̼h̼ù̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼)̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼v̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼ì̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼T̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼.̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼6̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼C̼ ̼-̼ ̼9̼4̼7̼.̼8̼0̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼R̼ ̼-̼ ̼3̼2̼3̼.̼4̼9̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼5̼1̼C̼ ̼-̼ ̼9̼4̼7̼.̼8̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼F̼ ̼-̼ ̼ ̼3̼7̼0̼.̼0̼0̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼T̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼(̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼Ô̼ ̼A̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼Ô̼ ̼A̼,̼ ̼T̼T̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼
̼̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM