Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 16:08

bn3

ƈσ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼‘̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼
̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼G̼a̼n̼h̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼2̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼G̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼3̼6̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼

B̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼c̼ ̼b̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼o̼i̼ ̼g̼i̼e̼t̼ ̼c̼h̼a̼u̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼o̼i̼ ̼d̼e̼ ̼l̼a̼y̼ ̼t̼i̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼i̼e̼m̼
̼Đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼


̼“̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼“̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼M̼ẹ̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼B̼a̼c̼ ̼b̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼o̼i̼ ̼g̼i̼e̼t̼ ̼c̼h̼a̼u̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼o̼i̼ ̼d̼e̼ ̼l̼a̼y̼ ̼t̼i̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼i̼e̼m̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼H̼a̼n̼w̼h̼a̼ ̼L̼i̼f̼e̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼A̼I̼A̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼G̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM