Trang chủ » Chưa được phân loại
04/04/2022 08:50

bn123

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼o̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ệ̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ệ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ệ̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼k̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

Ảnh 1

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼ệ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼D̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼(̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼)̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM