Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 21:15

bn11

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ự̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼P̼C̼0̼3̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼a̼c̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼m̼o̼t̼-̼s̼o̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼t̼u̼o̼n̼-̼g̼a̼n̼-̼3̼0̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼t̼i̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼r̼a̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼d̼e̼-̼g̼i̼a̼u̼-̼t̼o̼i̼-̼2̼0̼2̼0̼1̼2̼2̼0̼0̼7̼5̼9̼0̼5̼3̼5̼5̼.̼h̼t̼m̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼


đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼“̼B̼i̼ế̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼?̼”̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼?̼”̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼


T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼w̼o̼r̼k̼ ̼i̼s̼ ̼a̼ ̼s̼ ̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼a̼b̼l̼e̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼6̼0̼8̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼e̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼a̼m̼p̼l̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼P̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼d̼i̼e̼u̼-̼t̼r̼a̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼2̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼b̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼k̼h̼i̼-̼d̼i̼-̼l̼a̼y̼-̼m̼a̼u̼-̼t̼e̼s̼t̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼i̼6̼2̼9̼2̼8̼8̼/̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM