Trang chủ » Chưa được phân loại
18/03/2022 10:16

B̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

 

Trước 6 tuổi, con gái và con trai cần phải được nuôi dạy theo cách khác nhau

̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼M̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ớ̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ớ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼í̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼m̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼“̼Ơ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼à̼?̼”̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ò̼i̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼Ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼,̼ ̼d̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

 

Mùa mít chín cây đến, giá mít cả quả chỉ 25 ngàn đồng/kg, tiểu thương ngày bán cả tạ

̼B̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.̼

̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼é̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ứ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼”̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼:̼

̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼h̼ả̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼à̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼

 

hình ảnh

C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼ô̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

T̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼”̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼è̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Xúc động mạnh với hình ảnh hai cụ già dắt nhau đi khám bệnh

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼

̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼“̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼d̼ỏ̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼?̼!̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼“̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼d̼ỏ̼m̼”̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nàng dâu lừa đảo nhà chồng, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội - VietNamNet

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼8̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Clip ông dỗ bà dỗi ngọt lịm gây sốt MXH, cháu trai bật mí về truyền thống hiếm có của gia đình!

̼Q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼“̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼”̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Công an có quyền kiểm tra hành chính giữa đêm?

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼á̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Công an kiểm tra hành chính và nhiều chuyện dở khóc dở cười | An ninh trật tự | PLO

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼á̼n̼.̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼”̼?̼!̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼G̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Khi nào công an được kiểm tra khách thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn?

̼C̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼…̼ ̼V̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

Nàng dâu bị lừa vì chi tiền tỷ chạy án cho mẹ chồng - Pháp luật

̼C̼o̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM