Trang chủ » Chưa được phân loại
10/03/2022 21:30

B̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼.ó̼.n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼.l̼.i̼.p̼

B̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼r̼ĩ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼.̼.̼.̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

A̼n̼h̼ ̼X̼.̼B̼.̼B̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼Q̼u̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼l̼à̼ ̼X̼.̼B̼.̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Q̼u̼ặ̼c̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼o̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼nh̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼…̼ ̼1̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼H̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM