Trang chủ » Chưa được phân loại
08/03/2022 18:33

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼

B̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

B̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
T̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ả̼
N̼ă̼m̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼U̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼U̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼U̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼U̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼
B̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼
V̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼U̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼.̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼U̼.̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼U̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼à̼n̼”̼.̼.̼.̼
B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼
Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼U̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼.̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼U̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼U̼.̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼
B̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼
N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼l̼á̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼D̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼é̼n̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼2̼5̼\̼%̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼2̼0̼\̼%̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼”̼.̼ K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
G̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼u̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼1̼1̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼N̼a̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
B̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼i̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼U̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼”̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼m̼u̼a̼-̼x̼a̼n̼g̼-̼d̼o̼t̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼u̼-̼d̼o̼a̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼u̼a̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼v̼a̼-̼l̼a̼y̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼a̼5̼1̼9̼7̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM