Trang chủ » Chưa được phân loại
03/03/2022 18:34

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼

S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼B̼r̼y̼a̼n̼ ̼C̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

hình ảnh
̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼B̼r̼y̼a̼n̼ ̼C̼o̼o̼k̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼m̼e̼t̼r̼o̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼(̼2̼1̼/̼1̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼r̼a̼d̼f̼o̼r̼d̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼e̼g̼o̼”̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

hình ảnh
̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼B̼r̼y̼a̼n̼ ̼C̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼m̼e̼t̼r̼o̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼J̼a̼s̼p̼e̼r̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼5̼-̼7̼ ̼c̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼c̼a̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼-̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼à̼i̼:̼ ̼d̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼m̼i̼r̼r̼o̼r̼,̼ ̼m̼e̼t̼r̼o̼.̼.̼.̼

T̼a̼n̼.̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

V̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼!̼ ̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼ ̼N̼ê̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼C̼à̼ ̼H̼o̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

 

hình ảnh

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ì̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼R̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

hình ảnh
̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼

hình ảnh
̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼-̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

 

hình ảnh

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼R̼u̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼,̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼é̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

hình ảnh

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼N̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼)̼,̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ế̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼R̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼e̼à̼n̼g̼ ̼N̼ế̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM