Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 10:39

B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼.̼Ự̼ ̼T̼.̼Ử̼ ̼V̼ì̼ ̼B̼ị̼ ̼G̼ã̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼U̼7̼0̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼:̼ ̼”̼V̼ẫ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼o̼à̼,̼ ̼N̼ó̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼t̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼G̼ì̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼”̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ẽ̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

Cụ ông gần 70 tuổi 'hiếp dâm' bé 15 tuổi sinh con - VietNamNet

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Q̼.̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼7̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼7̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Q̼.̼7̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼

 

Mở ảnh

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼á̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼S̼á̼m̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼S̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Oan nghiệt: Dê già U70 hiếp dâm cháu họ "tự hào" vì… sinh được con trai

̼B̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼U̼7̼0̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼:̼ ̼”̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM