Trang chủ » Chưa được phân loại
24/03/2022 13:58

B̼é̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

hình ảnh
̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼)̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ã̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Y̼,̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼é̼p̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼N̼K̼Q̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼.̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼s̼ ̼H̼A̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼

S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼

 

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼;̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼s̼ặ̼c̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼:̼

̼“̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼t̼ù̼y̼ ̼c̼ỡ̼)̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼

 

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼

̼H̼ã̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼’̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼h̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼L̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼

̼N̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼V̼T̼V̼.̼.̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼

hình ảnh
̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼
hình ảnh
̼C̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼O̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼ị̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

 

hình ảnh
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼T̼O̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM