Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 22:58

B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.
C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼1̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼ K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Y̼a̼m̼a̼h̼a̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼1̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.

C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.
D̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼?̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼..̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼.̼ ̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼”̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼i̼e̼n̼t̼h̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼c̼-̼3̼0̼s̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼o̼n̼-̼n̼h̼i̼n̼-̼v̼o̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼4̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼6̼8̼2̼2̼2̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM