Trang chủ » Chưa được phân loại
22/04/2022 10:05

B̼.̼Ắ̼t̼ ̼T̼r̼.̼Ó̼i̼ ̼.̼K̼ẻ̼ ̼T̼r̼.̼Ộ̼m̼ ̼2̼

B̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼i̼…̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼.̼e̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼.̼ẫ̼n̼.̼

C̼h̼.̼a̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼?̼”̼,̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼y̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼?̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼.̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼


̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼(̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼.̼e̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼


̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

̼B̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼K̼.̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼(̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼)̼

̼“̼S̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼K̼.̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼K̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼(̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼K̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼

̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỡ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼*̼ ̼*̼ ̼*̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼(̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼.̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

̼“̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼.̼e̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼B̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼


̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼.̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼;̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼…̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼.̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼


̼-̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼r̼.̼a̼ ̼t̼.̼ấ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼8̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼.̼


̼-̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼-̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼

https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/bi-khoi-to-vi-bat-troi-ke-trom-c51a664700.html
https://vtc.vn/vu-cha-tu-tu-con-linh-an-vi-bat-trom-khong-nhat-thiet-phai-xu-ly-hinh-su-ar238752.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM