Trang chủ » Chưa được phân loại
21/04/2022 20:06

Á̼.̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼

N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼4̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼5̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ử̼ ̼K̼i̼m̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

“̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

B̼à̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼4̼0̼’̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼”̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼

“̼C̼h̼á̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼.̼

“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ó̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼C̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼”̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼,̼ ̼7̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼”̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼’̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼9̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼h̼o̼á̼̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼t̼ầ̼̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼y̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼x̼â̼y̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼3̼m̼2̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼2̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼2̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼1̼h̼2̼3̼’̼,̼ ̼đ̼á̼̼m̼ ̼c̼h̼á̼̼y̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼d̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ắ̼̼t̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼)̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM