Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 10:43

89790

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼
̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

 

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼M̼.̼D̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼15,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼)̼.

 

Ký Ức Hãi Hùng 3 Con Gái Lần Lượt Bị Cha Ruột H.I.Ế.P D.Â.M, Chị Cả Bị Ép Chiều Trước Ngày Cưới

,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

Bé gái 13 tuổi tự đến công an báo bị cha hiếp dâm nhiều lần

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

 

 

Mẹ mới mất vì ung thư, bố đã hiếp dâm con gái ruột 14 tuổi | Tin tức Online

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM