Trang chủ » Chưa được phân loại
05/03/2022 21:18

71

Ủy̲ b̲a̲n̲ K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố c̲án̲ b̲ộ, l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ đã v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲h̲ế t̲ạo̲ b̲ộ s̲i̲n̲h̲ p̲h̲ẩm̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ v̲à v̲i̲ệc̲ m̲u̲a̲ s̲ắm̲ v̲ật̲ t̲ư, k̲ít̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲ổ p̲h̲ần̲ C̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ V̲i̲ệt̲ Á.
T̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 4̲-3̲, Ủy̲ v̲i̲ên̲ B̲ộ C̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị, B̲í t̲h̲ư T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ Đản̲g̲, C̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ Ủy̲ b̲a̲n̲ K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ (U̲B̲K̲T̲), ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ C̲ẩm̲ T̲ú đã c̲h̲ủ t̲r̲ì k̲ỳ h̲ọp̲ t̲h̲ứ 1̲2̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲ày̲.
Giám đốc, Chính ủy Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng trong vụ Việt Á - Ảnh 1.
K̲ỳ h̲ọp̲ t̲h̲ứ 1̲2̲ c̲ủa̲ U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ại̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲h̲ế t̲ạo̲ k̲i̲t̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ – Ản̲h̲: U̲B̲K̲T̲T̲

T̲ại̲ k̲ỳ h̲ọp̲ n̲ày̲, U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ đã x̲e̲m̲ x̲ét̲, k̲ết̲ l̲u̲ận̲ m̲ột̲ s̲ố n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲.

Đán̲g̲ c̲h̲ú ý, k̲ỳ h̲ọp̲ t̲h̲ứ 1̲2̲ đã x̲e̲m̲ x̲ét̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ k̲h̲i̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ đối̲ v̲ới̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ c̲ác̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ 2̲0̲1̲5̲ – 2̲0̲2̲0̲, 2̲0̲2̲0̲ – 2̲0̲2̲5̲, U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲: B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ đã v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ t̲ắc̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ v̲à q̲u̲y̲ c̲h̲ế l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ c̲ấp̲ ủy̲; t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲, b̲u̲ôn̲g̲ l̲ỏn̲g̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲, c̲h̲ỉ đạo̲, t̲h̲i̲ếu̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, g̲i̲ám̲ s̲át̲, để m̲ột̲ s̲ố c̲án̲ b̲ộ, l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲, p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ Q̲u̲ân̲ ủy̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲, B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đề x̲u̲ất̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲, c̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ c̲ấp̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲h̲ế t̲ạo̲ b̲ộ s̲i̲n̲h̲ p̲h̲ẩm̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ d̲ịc̲h̲ v̲à v̲i̲ệc̲ m̲u̲a̲ s̲ắm̲ v̲ật̲ t̲ư, k̲ít̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲ổ p̲h̲ần̲ C̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ V̲i̲ệt̲ Á.
C̲ụ t̲h̲ể, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲i̲ết̲ L̲ượn̲g̲, B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, C̲h̲ín̲h̲ ủy̲; T̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ Đỗ Q̲u̲y̲ết̲, P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲; T̲h̲i̲ếu̲ t̲ướn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ L̲ươn̲g̲, Ủy̲ v̲i̲ên̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲, P̲h̲ó G̲i̲ám̲ đốc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ k̲i̲êm̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ V̲i̲ện̲ N̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ Y̲ D̲ược̲ h̲ọc̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự; T̲h̲ượn̲g̲ t̲á H̲ồ A̲n̲h̲ S̲ơn̲, B̲í t̲h̲ư C̲h̲i̲ b̲ộ, P̲h̲ó G̲i̲ám̲ đốc̲ V̲i̲ện̲ N̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ Y̲ D̲ược̲ h̲ọc̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự, C̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ đề t̲ài̲; Đại̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲i̲ệu̲, P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư C̲h̲i̲ b̲ộ, T̲r̲ưởn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ T̲r̲a̲n̲g̲ b̲ị, V̲ật̲ t̲ư v̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲, c̲án̲ b̲ộ m̲ột̲ s̲ố đơn̲ v̲ị t̲h̲u̲ộc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲, k̲h̲u̲y̲ết̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲; c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲á n̲h̲ân̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲, k̲h̲u̲y̲ết̲ đi̲ểm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲, n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ được̲ g̲i̲a̲o̲.
Giám đốc, Chính ủy Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng trong vụ Việt Á - Ảnh 2.
G̲i̲ám̲ đốc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ Đỗ Q̲u̲y̲ết̲
Giám đốc, Chính ủy Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng trong vụ Việt Á - Ảnh 3.
C̲h̲ín̲h̲ ủy̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲i̲ết̲ L̲ượn̲g̲

N̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲ đã g̲ây̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả r̲ất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, l̲àm̲ t̲h̲ất̲ t̲h̲o̲át̲, l̲ãn̲g̲ p̲h̲í l̲ớn̲ n̲g̲ân̲ s̲ác̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲, c̲h̲ốn̲g̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲, g̲ây̲ b̲ức̲ x̲úc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲ã h̲ội̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ đản̲g̲ v̲à H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ y̲, đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲, x̲ử l̲ý k̲ỷ l̲u̲ật̲.

N̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ B̲a̲n̲ c̲án̲ s̲ự đản̲g̲, m̲ột̲ s̲ố l̲ãn̲h̲ đạo̲ v̲à t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ ở B̲ộ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ v̲à C̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ, B̲ộ Y̲ t̲ế, đa̲n̲g̲ được̲ U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲ại̲ k̲ỳ h̲ọp̲ n̲ày̲, U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ c̲ũn̲g̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ k̲h̲i̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ đối̲ v̲ới̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ B̲ộ đội̲ B̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ (B̲ĐB̲P̲) t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ 2̲0̲1̲5̲ – 2̲0̲2̲0̲, 2̲0̲2̲0̲ – 2̲0̲2̲5̲ v̲à ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ế A̲n̲h̲, T̲ỉn̲h̲ ủy̲ v̲i̲ên̲, P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó C̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ục̲ P̲h̲òn̲g̲, c̲h̲ốn̲g̲ m̲a̲ t̲úy̲ v̲à t̲ội̲ p̲h̲ạm̲, B̲ĐB̲P̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó C̲h̲án̲h̲ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ T̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ực̲ B̲a̲n̲ C̲h̲ỉ đạo̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ c̲h̲ốn̲g̲ b̲u̲ôn̲ l̲ậu̲, g̲i̲a̲n̲ l̲ận̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ v̲à h̲àn̲g̲ g̲i̲ả.

U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲: B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲ đã v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ t̲ắc̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲ v̲à Q̲u̲y̲ c̲h̲ế l̲àm̲ v̲i̲ệc̲; t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲, b̲u̲ôn̲g̲ l̲ỏn̲g̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲, c̲h̲ỉ đạo̲, t̲h̲i̲ếu̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, g̲i̲ám̲ s̲át̲, để B̲ộ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ c̲án̲ b̲ộ, đản̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó l̲ãn̲h̲ đạo̲ c̲h̲ủ c̲h̲ốt̲ v̲à c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị t̲r̲ực̲ t̲h̲u̲ộc̲ s̲u̲y̲ t̲h̲o̲ái̲ v̲ề p̲h̲ẩm̲ c̲h̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị, đạo̲ đức̲, l̲ối̲ s̲ốn̲g̲, v̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲, p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲ v̲à q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ Q̲u̲ân̲ ủy̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲, B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲án̲ b̲ộ; t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲ản̲ l̲ý, s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲, t̲ài̲ s̲ản̲, đất̲ q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲, đầu̲ t̲ư x̲ây̲ d̲ựn̲g̲; t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ p̲h̲òn̲g̲, c̲h̲ốn̲g̲ b̲u̲ôn̲ l̲ậu̲ v̲à g̲i̲a̲n̲ l̲ận̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲; p̲h̲òn̲g̲, c̲h̲ốn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ n̲h̲ũn̲g̲, t̲i̲êu̲ c̲ực̲.

N̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲ đã g̲ây̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả r̲ất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, l̲àm̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ t̲i̲ền̲ v̲à t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ đản̲g̲ v̲à l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ B̲ĐB̲P̲. X̲ét̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲, t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲, m̲ức̲ độ, h̲ậu̲ q̲u̲ả v̲i̲ p̲h̲ạm̲; c̲ăn̲ c̲ứ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲, U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲: C̲ác̲h̲ c̲h̲ức̲ t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ c̲h̲ức̲ v̲ụ t̲r̲o̲n̲g̲ Đản̲g̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ 2̲0̲1̲5̲ – 2̲0̲2̲0̲ đối̲ v̲ới̲ Đại̲ t̲á H̲ồ T̲ú Đi̲ền̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲; C̲ác̲h̲ c̲h̲ức̲ P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ 2̲0̲1̲5̲ – 2̲0̲2̲0̲ đối̲ v̲ới̲ Đại̲ t̲á P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ S̲án̲g̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲.

K̲ỷ l̲u̲ật̲ C̲ản̲h̲ c̲áo̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ 2̲0̲2̲0̲ – 2̲0̲2̲5̲ v̲à c̲ác̲ ôn̲g̲: Đại̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ P̲h̲ươn̲g̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ Đản̲g̲ ủy̲ v̲i̲ên̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲; Đại̲ t̲á P̲h̲ạm̲ C̲h̲án̲h̲ K̲ín̲h̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ Đản̲g̲ ủy̲ v̲i̲ên̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲ó C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲. K̲h̲i̲ển̲ t̲r̲ác̲h̲ c̲ác̲ ôn̲g̲: Đại̲ t̲á H̲u̲ỳn̲h̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲, B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, C̲h̲ín̲h̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ v̲à Đại̲ t̲á B̲ùi̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í, P̲h̲ó C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲.

U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ đề n̲g̲h̲ị B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư x̲e̲m̲ x̲ét̲, t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ Đại̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ế A̲n̲h̲, T̲ỉn̲h̲ ủy̲ v̲i̲ên̲, P̲h̲ó B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲, C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲.

U̲B̲K̲T̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ T̲ỉn̲h̲ ủy̲, B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ Đản̲g̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ t̲ỉn̲h̲ K̲i̲ên̲ G̲i̲a̲n̲g̲ k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲úc̲ v̲à c̲h̲ỉ đạo̲, x̲e̲m̲ x̲ét̲, x̲ử l̲ý k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ác̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ác̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲.

T̲h̲ế D̲ũn̲g̲

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/giam-doc-chinh-uy-hoc-vien-quan-y-vi-pham-nghiem-trong-trong-vu-viet-a-20220304164144692.htm

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM