Trang chủ » Chưa được phân loại
10/03/2022 16:01

5 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼

V̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼.̼D̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼–̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ả̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼

V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ả̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼;̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼V̼.̼V̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼T̼h̼.̼A̼.̼B̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼P̼.̼G̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼

S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼…̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼â̼m̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼1̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼

B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼.̼

“̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼.̼ ̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM