Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 11:01

4N̳ó̳n̳g̳:̳ ̳S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳

C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼, b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạn̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g.C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ắ̼k̼ M̼i̼l̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ v̼ừ̼a̼ r̼a̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼,

k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼ v̼à̼ l̼ệ̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ N̼gô̼ V̼ă̼n̼ B̼ề̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼3̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ t̼ỉ̼n̼h̼ C̼à̼ M̼à̼u̼)̼, n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼ 6̼9̼C̼-̼0̼5̼1̼.5̼9̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạn̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ p̼h̼ục̼ v̼ụ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 10 người thương vong: Khởi tố, bắt tạm ...T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ N̼gô̼ V̼ă̼n̼ B̼ề̼n̼, t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 6̼9̼C̼-̼0̼5̼1̼.5̼9̼ d̼o̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ở̼ 1̼0̼ t̼ấ̼n̼ p̼h̼â̼n̼ b̼ó̼n̼ v̼à̼ 5̼ t̼ấ̼n̼ l̼ú̼a̼ t̼ừ̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ v̼ề̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼. K̼h̼i̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ợ̼ 3̼1̼2̼ (̼x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ R̼’̼l̼a̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ắ̼k̼ M̼i̼l̼)̼ t̼h̼ì̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ m̼ấ̼t̼ t̼h̼ắ̼n̼g.

L̼ú̼c̼ n̼à̼y, p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ n̼ê̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ B̼ề̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ h̼ô̼n̼g x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼á̼c̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ c̼h̼ạy đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g gầ̼n̼

1̼k̼m̼ r̼ồ̼i̼ b̼ị l̼ậ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g v̼ư̼ờ̼n̼ c̼â̼y c̼a̼o̼ s̼u̼.̼N̼h̼ư̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, v̼à̼o̼ h̼ồ̼i̼ 6̼h̼3̼0̼’̼, t̼ại̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼ợ̼ 3̼1̼2̼ (̼K̼m̼ 1̼8̼1̼8̼ 2̼0̼0̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼, t̼h̼u̼ộ̼c̼ x̼ã̼ Đ̼ắ̼k̼ R̼l̼a̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ắ̼k̼ M̼i̼l̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g)̼, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 6̼9̼C̼-̼0̼5̼1̼.5̼9̼ d̼o̼ N̼gô̼ V̼ă̼n̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g h̼ư̼ớ̼n̼g

(̼Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g –̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼)̼.K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ịa̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ h̼ô̼n̼g b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ B̼K̼S̼:̼ 5̼1̼C̼-̼ 4̼9̼8̼.4̼4̼ k̼é̼o̼ t̼h̼e̼o̼ r̼ơ̼-̼m̼o̼o̼c̼ B̼K̼S̼:̼ 5̼1̼R̼ -̼ 2̼2̼9̼.0̼9̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼

B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 2̼0̼0̼m̼ v̼à̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ s̼a̼u̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 4̼7̼C̼ -̼ 1̼2̼5̼.7̼0̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ 4̼7̼C̼ -̼ 1̼2̼5̼.7̼0̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼à̼o̼ 9̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ đ̼a̼n̼g đ̼ậ̼u̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

K̼h̼ô̼n̼g d̼ừ̼n̼g l̼ại̼ ở̼ đ̼ó̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 4̼8̼C̼ -̼ 0̼3̼5̼.7̼9̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 4̼8̼C̼ -̼ 0̼3̼5̼.7̼9̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼è̼ 4̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ v̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g h̼ọ̼p̼ c̼h̼ợ̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ B̼ề̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 6̼9̼C̼ -̼ 0̼5̼1̼.5̼9̼ c̼h̼ạy đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 9̼0̼0̼m̼ v̼à̼ x̼e̼ b̼ị l̼ậ̼t̼ v̼à̼o̼ v̼ư̼ờ̼n̼ c̼â̼y c̼a̼o̼ s̼u̼. H̼ậ̼u̼ qu̼ả̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g l̼à̼m̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.Lời кʜɑι ban đầυ của tài xế

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼6̼, ô̼n̼g K̼h̼u̼ấ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ H̼ù̼n̼g, P̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ U̼ỷ̼ b̼a̼n̼ A̼T̼gT̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ c̼ù̼n̼g đ̼o̼à̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ v̼ù̼n̼g T̼â̼y N̼gu̼yê̼n̼, h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị n̼ạn̼.

T̼ại̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ v̼ù̼n̼g T̼â̼y N̼gu̼yê̼n̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼)̼, ô̼n̼g H̼ù̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼, c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼ịa̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼, gi̼ả̼m̼ t̼h̼i̼ể̼u̼ t̼ố̼i̼ đ̼a̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼.S̼a̼u̼ đ̼ó̼, ô̼n̼g H̼ù̼n̼g đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ T̼N̼gT̼,

c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. P̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ U̼ỷ̼ b̼a̼n̼ A̼T̼gT̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ c̼ù̼n̼g đ̼o̼à̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ c̼á̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ gử̼i̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g, P̼h̼ó̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g t̼ớ̼i̼ gi̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ s̼ớ̼m̼ v̼ư̼ợ̼t̼ qu̼a̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼ấ̼t̼ m̼á̼t̼.

T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g, v̼à̼o̼ h̼ồ̼i̼ 6̼h̼3̼0̼’̼ n̼gà̼y 1̼3̼/̼6̼, t̼ại̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼ợ̼ 3̼1̼2̼ (̼K̼m̼ 1̼8̼1̼8̼ 2̼0̼0̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼, t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼ 1̼1̼, Đ̼ắ̼k̼ R̼l̼a̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ắ̼k̼ M̼i̼l̼)̼, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 6̼9̼C̼-̼0̼5̼1̼.5̼9̼ d̼o̼ N̼gô̼ V̼ă̼n̼ B̼ề̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼3̼ t̼r̼ú̼ t̼ại̼ t̼ỉ̼n̼h̼ C̼à̼ M̼a̼u̼)̼,

đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g h̼ư̼ớ̼n̼g Đ̼ắ̼k̼ S̼o̼n̼g -̼ C̼ư̼ J̼ú̼t̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g)̼.K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼ợ̼ 3̼1̼2̼, x̼e̼ t̼ả̼i̼ n̼à̼y đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ h̼ô̼n̼g b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ B̼K̼S̼:̼ 5̼1̼C̼-̼ 4̼9̼8̼.4̼4̼ k̼é̼o̼ t̼h̼e̼o̼ r̼ơ̼-̼m̼o̼o̼c̼ B̼K̼S̼:̼ 5̼1̼R̼ -̼ 2̼2̼9̼.0̼9̼ d̼o̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ C̼ô̼n̼g T̼i̼ế̼n̼ N̼h̼u̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼4̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ T̼P̼ K̼o̼m̼ T̼u̼m̼, t̼ỉ̼n̼h̼ K̼o̼m̼ T̼u̼m̼)̼

đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 2̼0̼0̼m̼ v̼à̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ s̼a̼u̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 4̼7̼C̼ -̼ 1̼2̼5̼.7̼0̼ d̼o̼ H̼ồ̼ N̼gọ̼c̼ S̼ơ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼5̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ t̼h̼ô̼n̼ 7̼, Đ̼ắ̼k̼ R̼’̼l̼a̼)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g

c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ 4̼7̼C̼ -̼ 1̼2̼5̼.7̼0̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼à̼o̼ 9̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ đ̼a̼n̼g đ̼ậ̼u̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.K̼h̼ô̼n̼g d̼ừ̼n̼g l̼ại̼ ở̼ đ̼ó̼, x̼e̼ ô̼t̼ô̼ t̼ả̼i̼ d̼o̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ B̼ề̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 4̼8̼C̼ -̼ 0̼3̼5̼.7̼9̼ d̼o̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼h̼ắ̼n̼g

(̼S̼N̼ 1̼9̼8̼5̼, t̼r̼ú̼ x̼ã̼ Đ̼ứ̼c̼ M̼i̼n̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ Đ̼ắ̼k̼ M̼i̼l̼)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼, l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ n̼à̼y m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼è̼ 4̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ v̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g h̼ọ̼p̼ c̼h̼ợ̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼,

l̼á̼i̼ x̼e̼ N̼gô̼ V̼ă̼n̼ B̼ề̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ục̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ B̼K̼S̼:̼ 6̼9̼C̼ -̼ 0̼5̼1̼.5̼9̼ c̼h̼ạy k̼h̼o̼ả̼n̼g 9̼0̼0̼m̼ v̼à̼ x̼e̼ b̼ị l̼ậ̼t̼ v̼à̼o̼ v̼ư̼ờ̼n̼ c̼â̼y c̼a̼o̼ s̼u̼.Xem thêm: N̳Ó̳N̳G̳:̳ ̳B̳é̳̳ ̳5̳ ̳t̳h̳á̳̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳̳n̳g̳ ̳q̳u̳a̳ ̳k̳h̳ỏ̳̳i̳ ̳s̳a̳u̳ ̳1̳0̳ ̳n̳g̳à̳̳y̳ ̳l̳à̳̳ ̳F̳0̳,̳ ̳k̳h̳ó̳̳ ̳t̳h̳ở̳̳̳ ̳t̳ừ̳̳̳ ̳n̳g̳à̳̳y̳ ̳t̳h̳ứ̳̳̳ ̳b̳a̳ ̳ở̳̳̳ ̳n̳h̳à̳

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Â̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼ứ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼

n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼,̼3̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼í̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ừ̼ ̼đ̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼

̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼.̼ ̼

T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼
Lào Cai: Bé gái 5 tháng tuổi tử vong do Covid-19 - YouTube
C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼

L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼

i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼ố̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼

c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼
Bé gái 5 tháng tuổi ở Lào Cai tử vong do Covid-19
H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼H̼e̼a̼t̼h̼l̼i̼n̼e̼)̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼6̼.̼3̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼5̼.̼3̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼

t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼

̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼3̼,̼

̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM