Trang chủ » Chưa được phân loại
03/03/2022 17:31

427

H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

“̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ú̼c̼.̼

Vụ tài xế lái máy múc băm nát ô tô bán tải: Dấu hiệu của tội Giết người - Ảnh 1.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼L̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼,̼ ̼1̼7̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼…̼”̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼c̼ỡ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM