Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 20:55

4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ã̼o̼

G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼
“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼i̼…̼”̼;̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼
L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼
B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼n̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼
C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼)̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ “̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼u̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼.̼ C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼,̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼.̼
H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼s̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼
B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼ọ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ H̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ù̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼
T̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ “̼H̼u̼y̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ Đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ầ̼m̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼?̼
E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼u̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼H̼u̼y̼.̼
B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ K̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ H̼u̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ N̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼
C̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼
M̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM