Trang chủ » Chưa được phân loại
15/03/2022 21:33

42

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼o̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼”̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼“̼L̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼4̼8̼h̼”̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼“̼L̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼4̼8̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼,̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼m̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼L̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼4̼8̼h̼”̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ạ̼p̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

“̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ệ̼ ̼L̼ậ̼t̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼4̼8̼h̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM